Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Waksmund w dniu 20.04.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Waksmund w dniu 20.04.2023 r.

data wystawienia: 21.03.2023
status: zamknięte

    Piotr Głowacz

   roGEO Studio Architektura i Geodezja                                                                   Czarny Dunajec, 20-03-2023r          

ul. Kmietowicza 181 b

34-470 Czarny Dunajec

tel: 796 261 501

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej podlegającej podziałowi

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429), zgodnie z & 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 nr 268 poz. 2663) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.2340.2022) w PODGiK w Nowym Targu, zawiadamiam, że w dniu 20.04.2023 (czwartek) o godz. 9.00 w miejscowości Waksmund odbędą się czynności przyjęcia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 6857/9 z działkami sąsiednimi nr 6842/1, 6856/1, 6856/2, 6857/2, 6857/3, 6862/1, 6855/2.

                                                                                                                                                          Mgr inż. Piotr Głowacz

                                                                                                                                                         Nr upr. Zawod. 22816

 

Zawiadamia się właścicieli/ władających, użytkowników/ spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych: 6842/1, 6856/1, 6857/3, 6857/9, 6862/1 – obręb Waksmund.

 

POUCZENIE

W toku czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić -według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052) nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

KLAUZULA RODO:

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UELI 19 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami jest firma roGEO Studio Architektura i Geodezja

2) dane osobowe pozyskane zostały od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

3) dane osobowe przetwarzane będą. w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lir. c RODO w celu realizacji § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, pesz. 454} a w szczególności w celu zawiadomienia o czynnościach wyznaczenia/wznowienia/ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

4) w celu realizacji powyższych celów będziemy przetwarzać dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

5) dane osobowe przechowywane będą do momentu przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6) odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dn. 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 0217 poz. 2101).

7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

8) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO

10) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. e lub f RODO- taka sytuacja nie ma tu miejsca.

11) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art.22 ust.1.