Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Spytkowice w dniu 21.12.2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Spytkowice w dniu 21.12.2021r.

data wystawienia: 26.11.2021
status: zamknięte

Geo- Net

Halina Cisoń

34- Spytkowice 608

tel. 697 168 823

NIP 735-246-19-62 REGON 121150533

Spytkowice, 19.11.2021  

Z A W I A D O M I E N I E

- o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

- o czynnościach przyjęcia granic działek ewidencyjnych podlegających podziałowi

 

 •        W związku z regulacją drogi „do Skawskiego” w trybie Art. 73 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w dniu 21 grudnia 2021r.
  o godzinie 9:30
  odbędą się czynności przyjęcia i ustalenia granic działek ewid: 6811/1,  839/13, 839/26, 839/27, 839/17, 839/18, 839/21, 839/23, 840/2, 841/5, 903/2, 902/2, 7083, 7082, 7081, 900, 7084, 904/1, 904/3, 905/3, 6808, 909/8, 909/17, 909/15, 909/14, 909/13, 909/11, 909/10, 6811/2, 839/7. Czynności odbędą się zgodnie z § 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.  poz. 1390 z dnia 30 lipca 2021r.) oraz § 6 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 poz. 2663)

 

    •     W/w  działki należą w operacie ewidencji gruntów do jednostki ewid. Spytkowice, obręb Spytkowice.
    •      Rozpoczęcie czynności nastąpi od drogi krajowej.

 

 

Otrzymują:

Właściciel – dz. ewid. 900, 7081

Właściciel – dz. ewid. 905/3

Informacja:

W toku czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości sporządza się protokół. Jeżeli dane dotyczące przebiegu granic znajdujące się w dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie są wiarygodne, lub nie odpowiadają obowiązującym standardom technicznym, dane dotyczące przebiegu granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku terenowych pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na gruncie. Ustalenie przebiegu granic na gruncie dokonuje wykonawca w oparciu o złożone do protokołu granicznego zgodne oświadczenie woli osób, które stawiły się w określonym w zawiadomieniu miejscu i terminie.

 

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości, w imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn.zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.