Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Raba Wyżna w dniu 8.06.2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Raba Wyżna w dniu 8.06.2021r.

data wystawienia: 4.05.2021
status: aktualne

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOIDA”

mgr inż. Izabela Zając

34-721 Raba Wyżna 659

tel/fax 18 26 71 417 kom.608-296-153

Raba Wyżna, dnia 28.04.2021r.

Id. zgł.: GK. 6640.2940.2021

Zlec. 13/2021

Z A W I A D O M I E N I E

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( t.j. Dz.U.z 2016r., poz 1034 z późn, zm. ) , art. 32 ust. 1-4 Ustawy z 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Targu pod nr: GK.6640.294.2021

zawiadamiam, że w dniu 08.06.2021r. ( wtorek) o godzinie 8:30

w miejscowości RABA WYŻNA

zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 877/7 (NS1T/00078976/3)

obrębu nr 0005 RABA WYŻNA jedn. ewid. 121111_2 RABA WYŻNA

z działkami sąsiednimi, wymienionymi poniżej:

- działka ewidencyjna nr 874/2

- działka ewidencyjna nr 877/2

- działka ewidencyjna nr 877/8

- działka ewidencyjna nr 877/9

- działka ewidencyjna nr 877/10

- działka ewidencyjna nr 880/1

Uprzejmie proszę o stawienie się na przedmiotowej nieruchomości w wyznaczonym dniu i o ustalonej godzinie.

mgr inż. Izabela Zając

GEODETA UPRAWNIONY

nr uprawnień: 18391

Zawiadomienie dot. właścicieli, władających oraz użytkowników wieczystych działek wymienionych poniżej:

Nr działki ewid.

1. Dz. ewid. nr 877/7

2. Dz. ewid. nr 874/2

3. Dz. ewid. nr 877/2

4. Dz. ewid. nr 877/8

5. Dz. ewid. nr 877/9

6. Dz. ewid. nr 877/10

7. Dz. ewid. nr 880/1

8. a/a

Informacja:

W toku czynności ustalenia granic sporządza się protokół z ustalenia przebiegu granic. Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy (wymagane jest notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo, którego kserokopia zostanie dołączona do akt). W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z ustaleniem granic (art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.)