Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Piekielnik w dniu 14.04.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Piekielnik w dniu 14.04.2023 r.

data wystawienia: 20.03.2023
status: zamknięte

 

Czarny Dunajec, 17.03.2023r

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia granic oraz przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych podlegających podziałowi

 

W związku ze zleceniem wykonania projektu podziału nieruchomości dz. ewid. nr. 2369 uprzejmie zawiadamiam że firma
GEO-ART Geodezja i Budownictwo J. Polaczek przeprowadzi czynności związane z ustaleniem przebiegu granic oraz przyjęciem granic działek ewidencyjnych podlegających podziałowi położonych w obrębie Piekielnik z działkami sąsiednimi według terminów podanych poniżej

 

Proszę o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie na przedmiotowej działce:

 

▪ dz. ewid. nr 13231 z działkami sąsiednimi 2369 ustalenie w dniu 14 kwietnia 2023ro godz. 12:00

▪ dz. ewid. nr 13234 z działkami sąsiednimi 2369 ustalenie w dniu 14 kwietnia 2023ro godz. 12:00

▪ dz. ewid. nr 2368/3 z działkami sąsiednimi 2369 ustalenie w dniu 14 kwietnia 2023r o godz. 12:00

▪ dz. ewid. nr 2369 z działkami sąsiednimi 2370, 13231, 2368/3, 1324, 2371/1, 2371/2, 2371/3 ustalenie w dniu 14 kwietnia 2023ro godz. 12:00

▪ dz. ewid. nr 2370 z działkami sąsiednimi 2369 ustalenie w dniu 14 kwietnia 2023ro godz. 12:00

▪ dz. ewid. nr 2371/1 z działkami sąsiednimi 2369 ustalenie w dniu 14 kwietnia 2023r o godz. 12:00

▪ dz. ewid. nr 2371/2 z działkami sąsiednimi 2369 ustalenie w dniu 14 kwietnia 2023ro godz. 12:00

▪ dz. ewid. nr 2371/3 z działkami sąsiednimi 2369 ustalenie w dniu 14 kwietnia 2023r o godz. 12:00

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu.Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 265 75 93 / e-mail: biuro@geoart.pl.

 

POUCZENIE

W interesie Pani / Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela. W toku czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić -według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, jednak nie dłużej niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Podstawy prawne:

- Art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2020 poz. 2052 z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390 z późń. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

(tj. Dz.U. 2022 poz. 1670),

- zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu ( GK.6640.1420.2023)

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(tj. Dz.U. 2023 poz. 344)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663)