Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Nowa Biała w dniu 17.08.2021 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Nowa Biała w dniu 17.08.2021 r.

data wystawienia: 22.07.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dn.20.07.2021r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 nr 0, poz. 393), Rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 Nr 263 poz. 1572) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu (ID zgłoszenia: GK.6640.7693.2020), uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.08.2021r. (wtorek) o godz. 10.00 w miejscowości Nowa Biała zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości 2417, 2418, 2421 z działkami sąsiednimi: 2412, 2414, 2422, 2427.

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

 

    mgr inż. Bartłomiej Skoczyk

  geodeta uprawniony

                                                                                                                            nr. up 22935

                                                                                                                                                                         

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

  1. dz. ewid.nr 2412, o godz. 10:00
  2. dz. ewid.nr 2414, o godz. 10:00
  3. dz. ewid.nr 2417, o godz. 10:00
  4. dz. ewid.nr 2418, o godz. 10:00
  5. dz. ewid.nr 2421, o godz. 10:00
  6. dz. ewid.nr 2422, o godz. 10:00
  7. dz.ewid.nr 2427, o godz. 10:00

KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest firma: GEOON Bartłomiej Skoczyk, ul. Kmietowicza 224, 34-470 Czarny Dunajec, tel. 730064263.

2. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

3. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.).

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych (art. 15 RODO),

- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informujemy, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

9. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.