Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dniu 12.04.2023 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Lipnica Mała w dniu 12.04.2023 r.

data wystawienia: 20.03.2023
status: zamknięte

Czarny Dunajec, 16.03.2023r

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów /

ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / podziału stanem prawnym

 

W związku ze zleceniem, na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021 poz. 1390 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. Dz.U. 2022 poz. 1670), art. 32 i 39 ust. 3/5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2021 poz. 1990 z późn.zm.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GK.6640.204.2021) w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam że firma GEO-ART Geodezja i Budownictwo Justyna Polaczek przeprowadzi czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów / ustaleniem przebiegu granic / podziału stanem prawnym działki ewidencyjnej zmodernizaoanej nr 22081 (dz.ewid.nr 12348/21, pgr.l.kat. 12348/7) położonej w obrębie Lipnica Mała z działkami sąsiednimi według terminów podanych poniżej:

 

Proszę o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie na przedmiotowej działce:

 

▪ dz. ewid. nr P.Gr.L.Kat. 12348/7 z działkami sąsiednimi działka 12348/21 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023r o godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22092/2(NS1T/00068028/0)z działkami sąsiednimi 2081 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023ro godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22075(AWZ691/81)z działkami sąsiednimi 2081 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023ro godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22074/2(NS1T/00056798/1)z działkami sąsiednimi 2081 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023ro godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22081(I NS 490/20) z działkami sąsiednimi 22074/2, 22075, 22080, 22092/1, 22092/2, 22089, 22088, 22087, 22083/2, 22082/3 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023r o godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22082/3(NS1T/00056798/1) z działkami sąsiednimi 2081 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023r o godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22083/2(NS1T/00056798/1) z działkami sąsiednimi 2081 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023r o godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22087(NS1T/00056798/1) z działkami sąsiednimi 2081 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023r o godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22088(I NS 490/20) z działkami sąsiednimi 2081 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023r o godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22089(NS1T/00056798/1) z działkami sąsiednimi 2081 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023r o godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr Działka 12348/21(NS1T/00056798/1) z działkami sąsiednimi p.gr.l.kat. 12348/7 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023r o godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22075(AWZ691/81)z działkami sąsiednimi 2081 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023ro godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22080z działkami sąsiednimi 2081 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023ro godz. 9:00

▪ dz. ewid. nr 22092/1(AWZ143/77) z działkami sąsiednimi 2081 ustalenie w dniu 12 kwietnia 2023r o godz. 9:00

 

W związku z powyższym zapraszamy do wzięcia udziału w opisanych czynnościach w wyznaczonym dniu i godzinie
na działce / działkach podanych w zawiadomieniu.Kontakt - Biuro GEOART: tel. 18 265 75 93 / e-mail: biuro@geoart.pl.

 

POUCZENIE

W interesie Pani / Pana jest udział w tych czynnościach osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela - pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, jednak nie dłużej niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne).