Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 15.12.2022 r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Czarny Dunajec w dniu 15.12.2022 r.

data wystawienia: 29.11.2022
status: zamknięte

SILKGEO USŁUGI GEODEZYJNE                                                                                        Zakopane, 29.11.2022 r.

Patrycja Niżnik

ul. Nowotarska 36c, 34-500 Zakopane

e-mail: silkgeo.biuro@gmail.com

NIP 7361740472, REGON 522133381

Tel. 796 683 393

 

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych /

wyznaczenia punktów granicznych

 

Na podstawie §32 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021, poz. 1390), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020 Nr 0 poz. 1429 z późn. zm.), art. 39 Ustawy Prawo Geodezyjne (Dz. U. 2021 poz. 1990) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu (ID zgłoszenia: GK.6640.9501.2022)

uprzejmie zawiadamiam,

że w dniu 15.12.2022r. (czwartek) o godz. 10:00 w miejscowości CZARNY DUNAJEC odbędą się czynności ustalenia przebiegu granic/ wyznaczenia punktów granicznych dz.ewid.nr 3647 z działkami sąsiednimi nr: 3646, 3645, 3648 oraz 3649.

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach ustalenia granic powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

                                                                                                                                                                                                      

mgr inż. Patrycja Niżnik

geodeta

 

                                                                                                                                                                                 

Zawiadamia się właścicieli / władających/ posiadaczy / spadkobierców:

  1. dz.ewid.nr 3645, 3646, 3647, 3648 oraz 3649.
  2. a/a

 

KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest firma: SILKGEO USŁUGI GEODEZYJNE Patrycja Niżnik,  ul. Nowotarska 36c, 34-500 Zakopane, tel. 796 683 393.

2. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

3. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990.).

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych (art. 15 RODO),

- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informujemy, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

9. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.