Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bańska Wyżna w dniu 19.03.2021 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w miejscowości Bańska Wyżna w dniu 19.03.2021

data wystawienia: 23.02.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dn. 14.02.2021r.                    

   Piotr Głowacz

   roGEO Studio Architektura i Geodezja                            

ul. Kmietowicza 181 b

34-470 Czarny Dunajec

tel: 796 261 501

 

ZAWIADOMIENIE

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych określających granice nieruchomości i ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych

Działając na podstawie art. 38 ust.1 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019 nr 0, poz. 393), art.39 ust.3 i 5 z dn. 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2101),  Rozporządzenia MSWiA z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011 Nr 263 poz. 1572) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu, uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.03.2021r. (piątek) (piątek) o godz. 13.00 w miejscowości Bańska Wyżna  odbędą się czynności wyznaczenia punktów granicznych określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz.ewid. 302/1 i 302/9 i (lub) ustalenia przebiegu granic dz. ewid. nr 302/1, 302/9 z działkami sąsiednimi nr: 283/1, 283/23, 302/8, 323/15, 6160/2.

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz. ewid. niżej wymienionych:

  1. Działka  ewidencyjna nr  283/1, 283/23, 302/1, 302/8, 302/9, 323/15, 6160/2- Bańska Wyżna.

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                       (podpis geodety)

POUCZENIE:

1. Zgodnie z art. 39 ust.3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z późn. zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

2. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa stron geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca (art. 32 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne).

3. Zawiadomieni właściciele (władający) proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu ze wszystkimi dokumentami, jakie mogą być przydatne przy wykonywaniu czynności przyjęcia granic oraz dokumentami potwierdzającymi ich tożsamość.

4. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

5. W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest firma: roGEO Studio Architektura i Geodezja, ul. Kmietowicza181b, 34-470 Czarny Dunajec

2. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

3. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z późn. zm.).

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych (art. 15 RODO),

- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informujemy, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.

8.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

9. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.