Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Chabówce | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Chabówce

data wystawienia: 3.10.2023
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonej do sprzedaży

w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

  1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewid. nr 701 obręb Chabówka, jedn. ewid. Rabka-Zdrój, obj. księgą wieczystą nr NS2L/00054636/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej.
  2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0059 ha.
  3. Opis nieruchomości: działka ewid. nr 701 zabudowana jest częścią sąsiedniego budynku posadowionego głównie na działce ewid. nr 700. Przedmiotowa nieruchomość, wraz                 z działkami ewid. nr: 700 i 703, stanowi jednolity teren zajęty pod obiekt stacji paliw wraz z obszarem bezpośrednio do niego przyległym.
  4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania: obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rabka-Zdrój zatwierdzonym uchwałą    nr XXXV/255/2001 z dnia 28 marca 2001 r. ww. działka znajduje się w obszarze określonym jako strefa aktywizacji gospodarczej, strefa komunikacji,
  5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie aktu notarialnego.
  6. Cena nieruchomości: 15 300,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych). Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
  7. Termin zapłaty: najpóźniej 5 dni przed zawarciem aktu notarialnego.
  8. Dodatkowe informacje: osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), mogą składać pisemne wnioski w terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia   3 października 2023 r.
  9. Termin wywieszenia: 21 dni, tj. od dnia 3 października 2023 r. –  do dnia 24 października 2023 r.