Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

data wystawienia: 24.01.2014
status: zamknięte

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy


1. Oznaczenie nieruchomości: działki ewid. nr 12636/2, 12636/3 i 12636/4 zabudowane budynkiem administracyjnym, nr księgi wieczystej NS1T/00128728/6

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę: pomieszczenie usługowe o powierzchni 3,17 m2

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu. Powierzchnia przeznaczona do oddania w dzierżawę zlokalizowana jest na parterze budynku, pomieszczenie nr 1.38.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Wydzierżawiana powierzchnia przeznaczona zostanie na rzecz Spółdzielni Socjalnej „U Starosty” na prowadzenie punktu usługowego typu kiosk” (usługi kserograficzne, artykuły papiernicze, produkty spożywcze).

5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie umowy dzierżawy

6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy - miesięcznie :

150,00 zł netto ( słownie : sto pięćdziesiąt złotych netto )

plus podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

7. Zasady aktualizacji opłaty:

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy waloryzowana w czasie obowiązywania umowy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS corocznie począwszy od 2015 r.

8. Termin zapłaty:

comiesięcznie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

9. Termin wywieszenia:

21 dni, tj. 22.01.2014 r. – 11.02.2014 r.