Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - dot. lokalu mieszkalnego w budynku "Dom Nauczyciela" w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu - dot. lokalu mieszkalnego w budynku "Dom Nauczyciela" w Nowym Targu

data wystawienia: 24.09.2021
status: aktualne

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w najem

w  trybie  art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami  ( t j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 – z późn. zm. ),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

 

 

1. Oznaczenie nieruchomości: zabudowane budynkiem „Dom Nauczyciela” działki ewid. nr nr: 12600/1, 12601/1, 12602/1, 12603/1 obręb Nowy Targ, obj.NS1T/00118246/0

 

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:  

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej – 48,3 m 2

 

3. Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana położona w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1. Do oddania w najem przeznaczony jest lokal mieszkalny nr 1, a umowa najmu zostanie zawarta z dotychczasowym najemcą.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości  i  sposób jej zagospodarowania:

Wynajmowana powierzchnia przeznaczona jest na cele mieszkalne.

   

5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie umowy najmu

 

6. Wysokość opłaty z tytułu najmu – miesięcznie:

260,78 zł brutto ( słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych i 78/100 brutto )

 

7. Termin zapłaty:

comiesięcznie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

 

8. Zasady aktualizacji opłaty:

Wysokość opłaty z tytułu najmu waloryzowana w czasie obowiązywania umowy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS corocznie począwszy od 2022r.

 

9. Niniejszy wykaz zostanie umieszczony na okres 21 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewody Małopolskiego, na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ( ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ ), a informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.

Termin wywieszenia:

21 dni, tj. od dnia 29 września 2021r. – do dnia 20 października 2021r.