Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze wszczęcia postepowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Cichem | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze wszczęcia postepowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w Cichem

data wystawienia: 11.06.2024
status: zamknięte

Nasz znak: GN.683.2.199.2022.ŁT                                                                                                                                                                                                              Nowy Targ, dnia 11 czerwca 2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z  2023 r. poz. 344 ze zm. ) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ).

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postepowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka ewid. nr 441/16 o pow. 0,0006 ha ( powstała z podziału działki ewid. nr 441/5 ), położoną w Cichem, Gmina Czarny Dunajec, objętą decyzją nr Z-8/21 z dnia 03.12.2021 r., znak: BA.6740.4.8.2021.EU o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche klasy Z od km 6+305 do km 6+949 w miejscowości Ciche, gmina Czarny Dunajec”. Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków przedmiotowa działka znajduje się w posiadaniu samoistnym Pana Józefa Fryźlewicza, Pani Antoniny Knapczyk, Pani Marii Korniejczuk, Pani Bronisławy Pencarskiej oraz Pani Zofii Styrczuli. Samoistne posiadanie nieruchomości bez uregulowanego  w tym względzie tytułu prawnego nie może być traktowane jako uregulowany stan prawny, posiadanie jest bowiem cechą stanu faktycznego.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój 1.29, numer tel.: (18) 26 10 781 i udokumentowali swoje prawa.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie ustaleniem odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym i wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

 

                                                                                                                 Z up. STAROSTY

                                                                                                                                    mgr inż. Krzysztof Sanek

                                                                                                                                                  NACZELNIK

                                                                                                                              Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                  /podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/