Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - dot.miejscowości Ponice | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - dot.miejscowości Ponice

data wystawienia: 11.06.2024
status: zamknięte

Nasz znak: GN.683.2.13.2021.ŁT                                                                                                                                                                                                                             Nowy Targ, dnia 11 czerwca 2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z  2023 r. poz. 344 ze zm. ) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 311 ).

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działki ewid. nr 450/3 o pow. 0,0014 ha ( powstała z podziału działki ewid. nr 450/1 ) i 450/5 o pow. 0,0002 ha ( powstała z podziału działki ewid. nr 450/2 ), położoną w Ponicach, objętą decyzją nr Z-8/19 z dnia 28 maja 2019 r., znak: BA.6740.4.13.2018.AZ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice ( budowa chodnika ) w miejscowości Ponice ( odc. 1 ) w km 3+225,63 – km 4+514,15. Od przedmiotowej decyzji w dniu 14 czerwca 2019 r. zostało złożone odwołanie, na skutek którego Wojewoda Małopolski wydał decyzję z dnia 22 stycznia 2021 r. znak: WI-XI.7821.1.25.2020.JB
( WI.I.7821.1.28.2019.MP ), którą w części uchylił i zmienił, a w części utrzymał w mocy decyzję nr Z-8/19. Decyzja stała się ostateczna w dniu 22 stycznia 2021 r.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej.  

W związku z powyższym, wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój 1.29, numer tel.: (18) 26 10 781 i udokumentowali swoje prawa.

 

 

                                                                                                                 Z up. STAROSTY

                                                                                                                                    mgr inż. Krzysztof Sanek

                                                                                                                                                  NACZELNIK

                                                                                                                              Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

                  /podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/