Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Piekielnik. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Piekielnik.

data wystawienia: 17.11.2023
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika pana Kamila Bartoszka, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.71.2023.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a ww. ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Piekielnik, jednostka ewid. Czarny Dunajec oznaczonej jako działka ewid. nr 10015/6 poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 90 PE oraz przyłącza gazu dn25 PE o łącznej długości 4,5 m, posadowionej na głębokości ok. 1,8 do 4,0 m.  

Obszar zajętości działki wyniesie 4,5 m2 (pas gruntu o długości 4,5 m i szerokości 1,0 m).

Powierzchnia pasa montażowego (niezbędnego na czas prowadzenia robót) wyniesie 10 m2.      

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 ww. ustawy. Działka ewid. nr 10015/6 objęta jest księgą wieczystą nr NS1T/00025357/2. Analiza zapisów działu II wykazała, że podstawą wpisu widniejących w niej współwłaścicieli były zapisy dawnej księgi wieczystej Lwh 874 z 20.03.1874 r. oraz umowa darowizny z 22.05.1962 r. (ujawniony na jej podstawie Stanisław Czabała s. Eugeniusza i Marii nie widnieje w Bazie PESEL). Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków posiadaczami samoistnymi ww. działki są:

Józef Bałek w 56/1354 cz.

Antonina Białon w 48/1354 cz.

Stanisław Buroń (s. Józefa i Anieli) w 48/1354 cz.

Anna Cabała w 144/1354 cz.

Zofia Cerwas w 31/1354 cz.

Maria Kąś w 62/1354 cz.

Małgorzata Król (c. Teofila i Heleny) w 31/1354 cz.

Wioletta Agnieszka Król (c. Krzysztofa i Marii) w 48/1354 cz.

Anna Łuszczek w 144/1354 cz.

Anna Łuszczek (c. Alojzego i Marii) w 144/1354 cz.

Tomasz Okarmus w 28/1354 cz.

Zofia Szczerba (c. Józefa i Heleny) w 48/1354 cz.

Anna Tomala (c. Ignacego i Marii) w 58/1354 cz.

Ignacy Tomasik w 192/1354 cz.

Marek Paś (s. Piotra i Marii) i Justyna Paś (c. Władysława i Bożeny) w 112/1354

Stanisław Pawlak i Maria Pawlak w 48/1354 cz.

Czesław Stanisław Podczerwiński (s. Adama i Anny) i Sabina Regina Podczerwińska (c. Edwarda i Marii)  w 56/1354 cz.

Marian Siodłak (s. Jana i Cecylii) i Zofia Siodłak (c. Kazimierza i Marii) w 28/1354 cz.

Jan Szymusiak i Maria Szymusiak w 28/1354 cz.

Samoistne posiadanie nieruchomości bez uregulowanego w tym względzie tytułu prawnego nie może być traktowane jako uregulowany stan prawny, posiadanie jest bowiem cechą stanu faktycznego.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili  i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłosić się  do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  z części tej nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że dane uczestników w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe wskazane powyżej podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystywane jedynie w celu realizacji praw lub obowiązków wynikających z niniejszego postępowania oraz przepisów prawa.

STAROSTA

                                                                         Krzysztof Faber

      Nowy Targ, 17.11.2023 r.                                                                             /dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym/