Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Długopole | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Długopole

data wystawienia: 24.01.2023
status: zamknięte

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.31.2022.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej  w obrębie Długopole, jednostka ewid. Nowy Targ oznaczonej jako działka ewid. nr 1632  o powierzchni 0,0715 ha, odpowiadającej parcelom gruntowym l.kat. 1631 i 1632 objętych księgą wieczystą nr NS1T/00140064/3 poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci kablowej SN15kV  o długości 5,6 m i strefie kontrolowanej 5,6 m2  równolegle i w średniej odległości 1,3 m od brzegu istniejącego rowu przydrożnego, posadowionej na głębokości m.in. 0,8 m ppt.      

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 7 w/w ustawy. Ujawniony w księdze wieczystej nr NS1T/00140064/3 właściciel w/w nieruchomości – Józef Komperda s. Jana i Rozalii – nie żyje i nie zostało po nim przeprowadzone postępowanie spadkowe.                    

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30,  tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych  nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  z tej nieruchomości.

 

 

   STAROSTA NOWOTARSKI

        Krzysztof Faber

                       Nowy Targ, 23.01.2023 r.