Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Nowy Targ | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Nowy Targ

data wystawienia: 18.09.2023
status: aktualne

 

 

                                    Nowy Targ, 18.09.2023

Nasz znak: GN.6821.2.4.2023.TP-W

 

    

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

         

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775,  z późn. zm.) informuje o wszczęciu z dniem 15 września 2023 roku z wniosku spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Jana Hebdę postępowania administracyjnego (znak: GN.6821.2.4.2023.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Nowy Targ, jednostka ewid. Nowy Targ oznaczonej jako działki ewid. nr 11256 o powierzchni 0,0175 ha oraz nr 11257 o powierzchni 0,0296 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00141473/0 poprzez udzielenie zezwolenia na budowę na działce ewid. nr 11256 sieci kablowej nN0,4kV o długości 2,3 m i strefie kontrolowanej 2,7 m2 wraz ze złączem kablowym o wymiarach średnio 0,3mx0,6m oraz na rozbiórkę istniejącej sieci napowietrznej nN0,4kV na działkach ewid. nr 11256 i 11257, w ramach realizacji zadania projektowego pt.: „Modernizacja sieci niskiego napięcia przy ul. Nadwodniej w Nowym Targu”.      

 Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 7 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami zamiar ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone w dzienniku internetowym infopublikator.pl (wydanie nr 174/2023), na stronie BIP oraz elektronicznej tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowy Targ. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem  tego postępowania.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.) informuje się, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzupełnienia materiału dowodowego, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. Powyższych czynności można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, pokój nr 1.25, od poniedziałku do piątku, w godzinach  730-1530, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 18 26 10 783; sprawę prowadzi: Teresa Pilch-Wójciak).

Stosownie do art. 36 Kpa informuję, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana do dnia 31 października 2023 roku. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa poucza się, iż w toku postępowania stronom  oraz ich przedstawicielom i pełnomocnikom przysługuje prawo    do wniesienia ponaglenia.

Zgodnie z art. 49 §2 in fine Kpa ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni   od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że dane uczestników w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystywane jedynie w celu realizacji praw lub obowiązków wynikających z niniejszego postępowania oraz przepisów prawa.

 

STAROSTA

                                                                         Krzysztof Faber

                                                                                                               /dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

 

 

 

Otrzymują:

1/ Pan Jan Hebda – pełnomocnik (za pośrednictwem e-PUAP)

2/ Pani Czesława Pytel

3/ Pan Łukasz Pytel

4/ Pani Stanisława Bomba

5/ Pan Piotr Bomba

6/ Pan Marek Bomba

7/ Pan Jerzy Gładysz

8/ Pani Agnieszka Gładysz

9/ Pan Szymon Gładysz

10/ Pan Mateusz Gładysz

11/ Pan Rafał Gładysz

12/ tablica ogłoszeń i strona BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu