Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Lipnica Mała | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Lipnica Mała

data wystawienia: 17.11.2023
status: zamknięte

 

 

                                    Nowy Targ, 17.11.2023

Nasz znak: GN.6821.2.43.2023.TP-W

 

    

      OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

         

Starosta Nowotarski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.) informuje o wszczęciu z dniem 17 listopada 2023 roku na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Mirosława Kuchnę postępowania administracyjnego w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku  z art. 124a ww. ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Lipnica Mała, jednostka ewid. Jabłonka oznaczonej jako działka ewid. nr 16281/2 poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z traktem światłowodowym o długości 6,6 m, wykonanej kablem typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 lub innym o równoważnych parametrach, poprowadzonej na głębokości nie mniejszej niż 0,9 m ppt oraz demontaż istniejącej sieci napowietrznej SN o długości 6,6 m.

Obszar zajętości działki wyniesie 3,3 m2.      

Przedmiotowa nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 7 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami zamiar ograniczenia praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Ogłoszenie takie zostało zamieszczone w dzienniku internetowym infopublikator.pl (wydanie nr 256/2023), na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonka i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu  oraz w miejscowości Lipnica Mała. W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co skutkuje wszczęciem tego postępowania.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.) informuje się, że przed wydaniem decyzji  w przedmiotowej sprawie istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzupełnienia materiału dowodowego, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. Powyższych czynności można dokonać w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, parter, pokój nr 1.25, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730-1530, w terminie 7 dni   od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 18 26 10 783; sprawę prowadzi: Teresa Pilch-Wójciak).

Stosownie do art. 36 Kpa informuję, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie wydana do dnia 29 grudnia 2023 roku. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa poucza się, iż w toku postępowania stronom oraz ich przedstawicielom i pełnomocnikom przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.

Zgodnie z art. 49 §2 in fine Kpa ogłoszenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

STAROSTA

                                                                         Krzysztof Faber

                                                                                                               /dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

 

 

Otrzymują:

1/ Pan Mirosław Kuchna - pełnomocnik

2/ tablica ogłoszeń i strona BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Targu