Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Szczawnica | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w miejscowości Szczawnica

data wystawienia: 14.01.2022
status: aktualne

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO

 

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

                                                                                             

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Starosta Nowotarski zawiadamia, że zgodnie z wnioskami Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie,  złożonymi  w dniu 13.12.2021 r. zamierza wszcząć postępowanie administracyjne  w sprawie zmiany i wydania w trybie art. 124  w/w ustawy nowych decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na wykonanie prac związanych z realizacją projektu polegającego na budowie linii kablowych SN15kV oraz nNO,4kV dla zasilenia obiektu Tetra w m. Szczawnica w odniesieniu do nieruchomości:

1. położonej  w obrębie nr 2, jednostka ewidencyjna Miasto Szczawnica, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1196 - (znak sprawy GN.6821.2.25.2021.GK).

2. położonej  w obrębie nr 2, jednostka ewidencyjna Miasto Szczawnica, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1103 - (znak sprawy GN.6821.2.26.2021.GK).

 

Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy.  W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili      i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.  Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

      

Nowy Targ  13 styczeń  2022