Ogłoszenie o trzecim (ostatnim) przetargu publicznym na sprzedaż przyczepy kempingowej | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o trzecim (ostatnim) przetargu publicznym na sprzedaż przyczepy kempingowej

data wystawienia: 30.10.2014
status: zamknięte

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary w dniu 13.11.2014r. godz.10:00.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik rzeczowy majątku ruchomego:

Dom Pomocy Społecznej, 76-032 Mielno, ul. Spokojna 1-3

Pojazd można obejrzeć na terenie DPS w Mielnie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, nr tel. 18 2661260 w godzinach 800-1400 w dni powszednie.

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

Lp

Rodzaj sprzętu

Rok produkcji

uwagi

Cena wywoławcza

wadium

1

Przyczepa kempingowa

VANNEMANN

LORD

1976

Numer rejestracyjny: NOR1720

rok produkcji: 1976

Nr nadwozia TP829615

1 000 zł

50 zł

Sprzedawana przyczepa podzielona jest na 3 części :

 1. część kuchenna z jadalnią ( 1 miejsce do spania),
 2. aneks wypoczynkowy ( 4 miejsca do spania)
 3. pomieszczenie gospodarcze, które może służyć za garderobę.

W wyposażeniu znajduje się kuchenka elektryczna dwupalnikowa oraz lodówka.

Stan techniczny:

 • przyczepa wymaga remontu,
 • opony przyczepy są do wymiany,
 • posiada ważne ubezpieczenie OC do 08.06.2015r.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia.

5.1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

5.2.Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K. K. Wojtyły 136,

NRB 08 1540 1115 2111 605 07602 0006 z dopiskiem „wadium na sprzedaż przyczepy kempingowej”.

5.3.Wadium wniesione na konto uznaje się za wniesione w terminie jeżeli uznanie go na rachunku bankowym Sprzedawcy nastąpiło do dnia 12 listopada 2014 r.

5.4.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

5.5.Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

5.6.Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Cena wywoławcza 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Wzór oferty można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie jednostki.

Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, kontakt telefoniczny lub e-mailowy oferenta,
 • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
 • potwierdzenie wniesienia wadium.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

8.1. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przyczepa kempingowa” należy składać do godz. 15.00 dnia 12 listopada 2014r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Smrek” Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary.

 • Otwarcie ofert nastąpi 13 listopada o godz. 10:00 w DPS „Smrek” w Zaskalu, pokój kadry

Oferta jest wiążąca przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

10. Dom Pomocy Społecznej „ Smrek” w Zaskalu nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

11. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt 7 ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

12. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

13. Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

14. W przypadku ustalenia, że dwóch lub więcej oferentów zaoferowało tę samą cenę, pomiędzy oferentami zostanie przeprowadzona aukcja, zgodnie z § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761).

15. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

15.1.Umowa sprzedaży przyczepy kempingowej zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia wyboru nabywcy.

15.2.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia w terminie określonym w umowie.

Wszelkie pytania dotyczące przetargu należy kierować pocztą elektroniczną e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl , lub telefonicznie 18 266 12 60.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Dorota Sularz