Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia realizowanego w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 – Ostoja Gorczańska PLH120018 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Powiatu Nowotarskiego ws. wydania decyzji dotyczącej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia realizowanego w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 – Ostoja Gorczańska PLH120018

data wystawienia: 25.11.2019
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach ewid. nr 8269, 8270 wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi tj.: instalacją wodociągową z wodociągu prywatnego, instalacją kanalizacji sanitarnej do projektowanego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, instalacją energetyczną wlz od złącza pomiarowego do budynku, miejscem postojowym, miejscem na pojemniki do gromadzenia odpadów stałych, utwardzeniem terenu w miejscowości Ochotnica Dolna, gmina Ochotnica Dolna, powiat nowotarski, woj. małopolskie (obręb 0001 Ochotnica Dolna, jednostka ewidencyjna – 121110_2 Ochotnica Dolna), w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 – Ostoja Gorczańska PLH120018.

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zostało uznane za mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Ostoja Gorczańska PLH120018.

Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (18) 26 107 60, osoba prowadząca sprawę – Piotr Milaniak).

Złożone uwagi i wnioski zostaną przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie do rozpatrzenia przed wydaniem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.