Obwieszczenie Starosty Nowotarskiegoo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chabówka | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiegoo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chabówka

data wystawienia: 9.10.2023
status: zamknięte

Nasz znak: BA.6740.4.29.2023.AZ                                                                                                                    Nowy Targ, dnia 09.10.2023 r.
                         

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)
,

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek: Burmistrza Rabki-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Farona, adres do korespondencji: FKprojekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron, 33-390 Łącko 870, z dnia: 31.08.2023 r. (data wpływu: 01.09.2023 r.), uzupełniony w dniu 03.10.2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 2512001 Chabówka-Skawa od km 0+003,45 do km 0+102,00 wraz
z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chabówka, gmina Rabka-Zdrój, powiat nowotarski".

 

Inwestycja planowana jest do realizacji w: jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój [121112_5], obręb Chabówka [0001], powiat nowotarski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych:

 

  • między liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej, przeznaczonych pod drogę w całości: 234/1, 234/2;

 

  • między liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej, podlegających podziałowi: 239/1 (239), 241/1 (241), 243/1 (243), 698/29 (698/26), 698/31 (698/27), 246/1 (246);

 

  • poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej, w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu: 709, 698/32 (698/27);

 

  • poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej, w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych: 246/2 (246);

 

  • poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej, w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy tymczasowych obiektów budowlanych oraz obowiązkiem rozbiórki tymczasowych obiektów budowlanych: 232, 233;

 

  • poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej, w granicach terenu niezbędnego do realizacji inwestycji – teren wód płynących: 67;

 

W odniesieniu do nieruchomości, które znajdują się między liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego i podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę; w nawiasie podano numer działki przed podziałem. W odniesieniu do nieruchomości objętych obowiązkami, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału
i pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu, a jej część zostaje objęta ww. obowiązkami; w nawiasie podano numer działki przed podziałem.

 

 

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, mogą zapoznać się
z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
(ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.40, II piętro, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo - prowadząca sprawę inspektor Aleksandra Zawadzka, nr tel. 182610767, e-mail: aleksandra.zawadzka@nowotarski.pl (godziny przyjmowania stron: poniedziałek - 07:30 -15:00; wtorek - 07:30-11:00; czwartek - 11:00-15:00; piątek - 07:30-11:00). Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).

 

 

 

 

                  ........................

                                pieczęć okrągła