Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Podszkle | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Podszkle

data wystawienia: 14.06.2024
status: zamknięte

STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ


Nasz znak: BA.6740.4.17.2023.ID Nowy Targ, dnia 13.06.2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2024r. poz. 572– dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 311– dalej Specustawa),


STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 13.06.2024 r. została wydana decyzja nr Z-9/2024, znak: BA.6740.4.17.2023.ID dla Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, działającego przez
pełnomocnika Pana Pawła Polaczek, adres do korespondencji: ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” „Graniczna”
na odcinku o długości 1225,42 m w km 0+027.40 do km 1+252.82 oraz drogi gminnej klasy „D” „Bukowina” nr 2519027 na odcinku o długości 166,60 m w km 0+010 do km 0+176.60 w miejscowości Podszkle”.
Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w: jednostka ewidencyjna Czarny Dunajec [121103_5], obręb Podszkle [0011], powiat nowotarski, województwo
małopolskie:
- między liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej, przeznaczonych pod drogę w całości: 3891/6, 4051;
- między liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej, podlegających podziałowi (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed
nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
3420/5 (3420/3), 3422/1 (3422), 3423/11 (3423/10), 3425/9 (3425/6), 3425/11 (3425/8), 3440/11 (3440/8),
3440/13 (3440/10), 3442/1 (3442), 3465/5 (3465/3), 3470/5 (3470/3), 3472/1 (3472), 3483/3 (3483/2),
3484/1 (3484), 3485/11 (3485/7), 3485/13 (3485/9), 3486/13 (3486/9), 3486/11 (3486/7), 3487/5 (3487/3),
3502/14 (3502/10), 3502/12 (3502/8), 3503/6 (3503/4), 3505/1 (3505), 3559/1 (3559), 3564/1 (3564),
3565/11 (3565/7), 3565/13 (3565/9), 3566/5 (3566/3), 3567/5 (3567/3), 3568/5 (3568/3), 3569/6 (3569/4),
3595/5 (3595/3), 3596/5 (359/3), 3597/1 (3597), 3598/1 (3598), 3601/1 (3601), 3642/1 (3642), 3643/3
(3643/1), 3643/5 (3643/2), 3645/1 (3645), 3671/3 (3671/2), 3673/3 (3673/2), 3676/1 (3676), 3678/1 (3678),
3683/1 (3683), 3750/1 (3750), 3751/1 (3751), 3753/9 (3753/1), 3753/11 (3753/2), 3753/13 (3753/4), 3755/3
(3755/1), 3786/10 (3786/1), 3786/12 (3786/4), 3786/14 (3786/7), 3786/17 (3786/8), 3786/19 (3786/9),
3787/1 (3787), 3788/3 (3788/1), 3790/1 (3790), 3791/3 (3791/1), 3792/1 (3792), 3794/1 (3794), 3795/1
(3795), 3799/1 (3799), 3803/1 (3803), 3804/3 (3804/1), 3804/5 (3804/2), 3869/1 (3869), 3870/1 (3870),
3872/1 (3872), 3873/3 (3873/1), 3873/5 (3873/2), 3874/7 (3874/2), 3874/9 (3874/4), 3874/11 (3874/5),
3874/13 (3874/6), 3875/6 (3875/1), 3889/3 (3889/2), 3890/8 (3890/3), 3905/1 (3905), 3906/1 (3906), 3906/2
(3906), 3906/3 (3906), 3907/1 (3907), 3909/1 (3909), 3910/1 (3910), 3911/1 (3911), 3912/6 (3912/3), 3912/8
(3912/4), 3912/10 (3912/5), 3913/1 (3913), 3914/1 (3914), 3916/4 (3916/1), 3916/6 (3916/2), 3916/8
(3916/3), 3917/6 (3917/4), 3917/8 (3917/5), 3945/1 (3945), 3946/1 (3946), 3948/1 (3948), 3949/1 (3949),
3950/1 (3950), 3951/1 (3951), 3952/1 (3952), 3952/2 (3952), 3992/24 (3992/2), 3992/22 (3992/13), 3993/32
(3993/22), 3993/34 (3993/24), 3993/36 (3993/29), 3993/38 (3993/30), 4046/1 (4046), 4049/1 (4049), 4050/1
(4050), 4052/1 (4052), 4062/3 (4062/1), 4062/5 (4062/2), 4063/1 (4063), 4064/1 (4064), 4065/1 (4065),
4066/34 (4066/8), 4066/36 (4066/9), 4066/24 (4066/11), 4066/26 (4066/17), 4066/28 (4066/18), 4066/30
(4066/21), 4066/32 (4066/22), 4108/29 (4108/10), 4109/1 (4109), 4110/1 (4110), 4114/5 (4114/1), 4114/8
(4114/2), 4114/10 (4114/3), 4114/12 (4114/4), 4317/7 (4317/3), 4320/1 (4320), 4322/1 (4322), 4323/1
(4323), 4325/4 (4325/1), 4326/4 (4326/1), 4326/6 (4326/2), 4326/8 (4326/3), 4328/5 (4328/4), 4370/1
(4370), 4371/1 (4371), 4372/1 (4372), 4373/1 (4373), 4374/1 (4374), 4375/1 (4375), 4376/1 (4376), 4377/1
(4377), 4378/1 (4378), 4379/1 (4379), 4380/1 (4380), 4387/1 (4387), 4389/29 (4389/5), 4389/20 (4389/12),
4389/22 (4389/16), 4389/24 (4389/18), 4389/25 (4389/18), 4389/27 (4389/19), 6165/17 (6165/16), 6165/18
(6165/16), 6165/19 (6165/16), 6170/3 (6170/2), 6172/1 (6172), 6174/1 (6174), 6178/1 (6178), 6183/2 (6183),
6186/1 (6186), 6187/1 (6187), 6188/1 (6188), 6190/1 (6190), 6191/10 (6191/1), 6192/5 (6192/3), 6193/1
(6193), 6194/5 (6194/3);
2
- poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi gminnej, w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu, a jej część zostaje objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): 3795/2 (3795), 3992/25
(3992/2), 4052/2 (4052), 4062/4 (4062/1), 4062/6 (4062/2), 4063/2 (4063), 6165/14, 6165/15, 3022/2, 4322/2
(4322), 3442/2 (3442), 3598/2 (3598), 6194/6 (6194/3), 3753/10 (3753/1), 3792/2 (3792), 3874/8 (3874/2),
3993/35 (3993/24).
Decyzją nr Z-9/2024 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji, zawierającym mapę z projektem podziału nieruchomości oraz wykaz zmian gruntowych.
Informuje się, że wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Miasta
i Gminy Czarny Dunajec – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy).
Zgodnie z art. 12 ust. 4f Specustawy, postępowanie administracyjne dot. odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które przejdą na własność odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza stanie się ostateczna, prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – tel. 182661386, e-mail: nieruchomosci@nowotarski.pl.
Przedmiotowej decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym – zgodnie z art. 17 ust. 3 Specustawy:
- zobowiązuje ona do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych
pomieszczeń,
- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę
drogi,
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
- uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.40, II
piętro, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie nr tel. 18 26 10 764).
Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane
w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę oraz w dniu odbioru zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).
Zgodnie z art. 127a Kpa, który stanowi: „§1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. §2.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”. Stronie przysługuje
zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Beata Słowik-Kowalkowski
NACZELNIK
Wydziału Administracji
Budowlano – Architektonicznej