Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Krościenko nad Dunajcem | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Krościenko nad Dunajcem

data wystawienia: 5.08.2022
status: aktualne

BA.6740.4.4.2022.BB                                                                                   Nowy Targ, dnia 03.08.2022r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 176 z późn. zm. – dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 03.08.2022r. została wydana decyzja nr Z-6/22, znak: BA.6740.4.4.2022.BB na rzecz Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, działającego przez Inwestora Zastępczego – Zarząd Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Barbarę Śliwkę – PROMOST-WISŁA Sp. z o.o., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 362376 K klasy D, polegająca na budowie nowego odcinka drogi gminnej nr 362376 K wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski, województwo małopolskie,

w ramach zadania pn.: Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim: układ uzupełniający trasę rowerową VELODUNAJEC – budowa kładki rowerowej przez Dunajec pomiędzy Krościenkiem nad Dunajcem i Szczawnicą.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem – Gmina Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna Krościenko nad Dunajcem [121106_2], obręb ewidencyjny Krościenko nad Dunajcem [0003]:

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

7373/20 (7373/7), 7373/18 (7373/10)

(przed nawiasem podano pogrubiony numery działek powstających w wyniku podziału nieruchomości
i  przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę w całości:

7312, 7311/2, 7372/12, 7372/10, 7372/8, 7372/6;

 

  • nieruchomości częściowo położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, będące własnością Gminy Krościenko nad Dunajcem:

10393/6;

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

7311/1, 10484/150, 7372/11,

 

zgodnie z załącznikiem nr 3 –  zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym, z zachowaniem warunków wynikających z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ustawy Prawo budowlane.

 

Decyzją nr Z-6/22 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości. Informuje się, wydzielone pod drogę nieruchomości lub części nieruchomości, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Gminy Krościenko Nad Dunajcem – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy). Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr 182610769).

Zgodnie z art. 12 ust. 4f Specustawy, postępowanie administracyjne dot. odszkodowania za nieruchomości lub ich części, które przejdą na własność odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza stanie się ostateczna, prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – tel. 182661386, e-mail: nieruchomosci@nowotarski.pl.

 

Przedmiotowej decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z czym – zgodnie z art. 17 ust. 3 Specustawy:

  • zobowiązuje ona do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali
    i innych pomieszczeń,
  • uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
  • uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
  • uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.40, II piętro, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie nr tel. 182610767).

 

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).