Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Zubrzycy Dolnej | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w Zubrzycy Dolnej

data wystawienia: 8.04.2021
status: aktualne

               

Nasz znak: GN.683.2.121.2020.ŁT                                                                                                                              Nowy Targ, dnia 29 marca 2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm. ) oraz art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

Zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną
w Zubrzycy Dolnej, zajętą pod realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa lokalnej drogi gminnej dz. nr ewid. 5217/56 w km 1+241,20 – 1+323,80 w ciągu istniejącej drogi niepublicznej oraz rozbudowa dojazdowej drogi gminnej Kiełbasówka Górna nr K361490 w km 0+000,00 - 0+318,20 w m. Zubrzyca Dolna, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 2837/11 o pow. 0,0053 ha ( powstałą z podziału działki ewidencyjnej  nr 2837/3 ).

Na podstawie danych w ewidencji gruntów oraz AWZ nr 171/76 ustalono,  że właścicielką przedmiotowej nieruchomości jest Pani Helena Giza ( c. Ignacego i Józefiny ), która nie żyje (data zgonu 05 maja 2019 r. ). Ustalono również, iż postępowanie spadkowe po zmarłej nie zostało przeprowadzone.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tej nieruchomości, aby w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój 1.29, numer tel.: (18) 26 10 781 i udokumentowali swoje prawa.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionej nieruchomości skutkować będzie ustaleniem odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym i wypłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie niniejszego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.