Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 17.01.2023 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Bielanka | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 17.01.2023 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Bielanka

data wystawienia: 18.01.2023
status: zamknięte

 

 

                                        Nowy Targ 17.01.2023r.

Nasz znak: GN.6821.2.70.2022.GK

 

     

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania

 z nieruchomości

         

 

              Na podstawie art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz.2000 ze zm.),

                                     Starosta Nowotarski

                                               

                                                       zawiadamia, że w dniu 17.01.2023r.

             po rozpatrzeniu wniosku Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, została wydana decyzja orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Bielance, Gm. Raba Wyżna, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 591/5 i 623, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym - znak sprawy GN.6821.2.70.2022.GK.

           W  decyzji  udzielono wnioskodawcy zezwolenia na wykonanie prac związanych  z przebudową sieci elektroenergetycznej SN w m. Bielanka poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz demontaż przewodów istniejącej sieci napowietrznej SN, służących do dystrybucji energii elektrycznej.

 

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój 1.25, parter, w godzinach urzędowania: pn. – pt. 730-1530. Bardzo proszę o  wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej www.nowotarski.pl.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,  tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego.  

 

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

 

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 26 10 783; sprawę prowadzi: Grażyna Kubik.