Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16.03.2023 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w miejscowości Długopole | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16.03.2023 r. o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w miejscowości Długopole

data wystawienia: 17.03.2023
status: aktualne

Nasz znak: GN.6821.2.30.2022.TP-W

 

   

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania

 z części nieruchomości

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r.,  poz. 2000, z późn. zm.) w związku z art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344),

Starosta Nowotarski

zawiadamia, że w dniu 16.03.2023 roku,

po rozpatrzeniu wniosku spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika pana Jana Hebdę, została wydana decyzja (znak: GN.6821.2.30.2022.TP-W) orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie 0002 Długopole, jednostka ewidencyjna Nowy Targ, oznaczonej jako działka ewid. nr 1779 o powierzchni 0,0464 ha, odpowiadającej parceli gruntowej l.kat. 1779 objętej księgą wieczystą nr NS1T/00138695/8 będącej  nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia Spółce TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na budowę sieci kablowej SN15kV o długości 16,3 m  i powierzchni strefy kontrolowanej 16,3 m2 (pas gruntu o szerokości 1 m), posadowionej  na głębokości min. 0,8 m ppt. - równolegle i w średniej odległości od 1,2 m do 1,5 m od brzegu istniejącego rowu przydrożnego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja linii napowietrznych SN15kV GPZ Szaflary p.6.I Zaskale i GPZ Lasek p.5.I Dział z odgałęzieniami do st. tr. 6613 i 6614 w m. Długopole gm. Nowy Targ, Etap 2 odcinek B-C-D”, zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załącznikach graficznych nr 1, 2  i 3, stanowiących integralną część niniejszej decyzji.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój 1.25, parter, w godzinach: pn. – pt. 730-1530.                  

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Zgodnie art. 49 k.p.a. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49b Kpa w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ,   który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia   w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,  tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego.  

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 17.03.2023

Sprawę prowadzi:

Teresa Pilch-Wójciak, tel. 18 26 10 783