Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.10.2023 r. o o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Pyzówka | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 06.10.2023 r. o o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Pyzówka

data wystawienia: 6.10.2023
status: zamknięte

Nasz znak: BA.6740.4.13.2023.EP                                                          Nowy Targ, dnia 06.10.2023r.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 162 - dalej Specustawa),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 06.10.2023r. została wydana decyzja nr Z-15/23, znak: BA.6740.4.13.2023.EP dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, adres: ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Targu,
działającego przez Pełnomocnika Pana Pawła Polaczek, ul. Mościckiego 21, 34-470 Czarny Dunajec o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

 

 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej klasy „Z” nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka

w miejscowości Pyzówka na odcinku o długości 389,0m tj. od km 5+980.00 do km 6+369.00”.

 

 

 

Inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Pyzówka, powiat nowotarski, województwo małopolskie (jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0017 Pyzówka), na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych:

 

 • między liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi powiatowej, podlegających podziałowi (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): 3144/1 (3144), 3144/2 (3144), 3144/3 (3144), 3144/4 (3144), 3142/1 (3142), 3142/2 (3142), 3142/3 (3142), 3142/4 (3142), 3142/5 (3142), 3143/1 (3143), 3143/2 (3143), 4502/1 (4502), 4502/2(4502), 4503/1 (4503), 4503/2 (4503), 4504/1 (4504), 4504/2 (4504), 1913/43 (1913/41), 1913/44 (1913/41), 1913/45 (1913/38), 1913/46 (1913/38), 1913/47 (1913/14), 1913/48 (1913/14), 1913/49 (1913/15), 1913/50 (1913/15), 1913/51 (1913/16), 1913/52 (1913/16), 1913/53 (1913/12), 1913/54 (1913/12), 1911/21 (1911/12), 1911/22 (1911/12), 1911/19 (1911/13), 1911/20 (1911/13), 1911/17 (1911/10), 1911/18 (1911/10), 1911/15 (1911/8), 1911/16 (1911/8), 1915/19 (1915/12), 1915/20 (1915/12), 1915/17 (1915/11), 1915/18 (1915/11), 1915/15 (1915/6), 1915/16 (1915/6);

 

 • poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi powiatowej, w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu,
  a jej część zostaje objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): 
  3142/5 (3142), 3144/4 (3144), 3145, 3146, 1908/10, 1911/21 (1911/12), 1913/53 (1913/16), 1913/50 (1913/15), 3144/2 (3144), 1913/34, 1913/46 (1913/38), 1913/44 (19134/41), 3142/3 (3142);

 

 • poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi powiatowej, w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy zjazdów
  (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu, a jej część zostaje objęta ww. obowiązkiem, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): 1913/52 (1913/16), 1911/19 (1911/13), 1911/17 (1911/10), 1913/48 (1913/14), 1913/19, 1913/18, 1911/15 (1911/8), 1913/34, 1915/19 (1915/12), 1913/46 (1913/38), 1915/17 (1915/11), 1915/15 (1915/6);

 

 • poza liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogowego rozbudowywanej drogi powiatowej, w granicach terenu objętego obowiązkiem rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu, a jej część zostaje objęta ww. obowiązkiem,
  w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
  1911/17 (1911/10);

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 – mapą z proponowanym przebiegiem drogi.

 

Decyzją nr Z-15/23 zatwierdzony został podział nieruchomości znajdujących się
w liniach rozgraniczających pas drogi, które stanowią jednocześnie linie podziału tych nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 2 do decyzji, zawierającym mapy z projektem podziału nieruchomości.

Informuje się, że wydzielone liniami rozgraniczającymi projektowany pas drogowy, których właścicielem lub użytkownikiem wieczystym były osoby fizyczne lub prawne, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego – z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 Specustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 4f Specustawy, postępowanie administracyjne dot. odszkodowania
za nieruchomości lub ich części, które przejdą na własność odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego z dniem, w którym niniejsza stanie się ostateczna, prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – tel. 182661386, e-mail: nieruchomosci@nowotarski.pl.

Przedmiotowej decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności,
w związku z czym – zgodnie z art. 17 ust. 3 Specustawy:

 • zobowiązuje ona do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń,
 • uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi,
 • uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych,
 • uprawnia do wydania przez właściwy organ dziennika budowy.

Od ww. decyzji stronom służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie,
za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę oraz w dniu odbioru zawiadomienia
o wydaniu ww. decyzji przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).

Zgodnie z art. 127a Kpa, który stanowi: „§1. Przed upływem biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję. §2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”, Stronie przysługuje zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania.