Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania w sprawie wydania wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Skawa | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania w sprawie wydania wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Skawa

data wystawienia: 6.10.2023
status: zamknięte

Nasz znak: BA.6740.4.27.2023.MT                                                          Nowy Targ, dnia 06.10.2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

                Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 162),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ,  działającego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,  ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Jadwigę Zbiegień, adres do koresp.  ul. Wrocławska 37a/510, 30-011 Kraków, z dnia: 11.08.2023 r. (data wpływu: 14.08.2023 r.), uzupełniony w dniu: 20.09.2023r., 

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka (ul. Sądecka- Rynek- ul. Kilińskiego)- Skawa- Naprawa w km 4+701,0-4+806,2 w m. Skawa gm. Raba Wyżna”

 

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych   w: jednostka ewidencyjna Raba Wyżna [121111_2], obręb Skawa [0008], powiat nowotarski, województwo małopolskie:

 

  • w liniach rozgraniczających teren inwestycji, przeznaczonych pod drogę w całości:

23/1;

  • w liniach rozgraniczających pas drogowy, podlegających podziałowi:

84/724 (84/171), 84/726 (84/219), 84/728 (84/329), 84/730 (84/328),

  • poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy objętych obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna):

84/731 (84/328),

(nr działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę);

-  obręb 0008 Skawa, powiat nowotarski, województwo małopolskie,

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi                         i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój nr 3.40, II piętro, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo z prowadzącą sprawę Magdaleną Tkaczyk, nr tel. 18 26 10 764, e-mail: magdalena.tkaczyk@nowotarski.pl). Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru zawiadomienia przez Wnioskodawcę, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego (zgodnie z art. 49 Kpa).

 

                 

                                                                                               /podpis elektroniczny/

 

z up. Starosty

          mgr inż. Beata Słowik-Kowalkowski

              NACZELNIK

      Wydziału Administracji

Budowlano - Architektonicznej