Deklaracja dostępności - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu | Jednostki / Szkoły

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Deklaracja dostępności
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

Deklaracje dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Strona BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Chrobak, kchrobak@nowytarg.praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 2665691. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Szpitalnej – do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w tut. urzędzie.
W budynku jest winda. Są również dostępne toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Powiatowy Urząd Pracy zapewnia możliwość korzystania z pętli indukcyjnej. W celu realizacji usługi konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku ciągi piesze oznakowane są za pomocą taśm zwiększających kontrast.
W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Osoba jest zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. W przypadku potrzeby skorzystania z jej pomocy prosimy o wcześniejsze poinformowanie pracownika np.: drogą mailową lub telefoniczną o takiej potrzebie lub zgłoszenie jej bezpośrednio podczas wizyty (wystarczy pokazać w języku migowym znak ROZMAWIAĆ).

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
15.09.2021
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
15.09.2021
Informację zmienił
Krzysztof Chrobak
Data ostatniej zmiany
3.01.2023