Wydział Organizacyjny | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Wydział Organizacyjny

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje1.10 (Parter), 1.14 (Parter), 2.31 (I piętro), 4.20 (III piętro), 4.44 (III piętro), 4.19 (III piętro)
Telefon(18) 266 13 31
E-mail
Naczelnik wydziału
Robert Bełtowski
Pracownicy
Anna Chełmecka
Joanna Kąś
Joanna Kijak
Beata Kozioł-Maksymiak
Katarzyna Krupa
Weronika Kułach
Beata - pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Siękatelefon: (18) 266 13 34
e-mail:
Marzena Solarz
Marzena Szeliga
Anna Waśniowska
Maciej Wiercioch
Agnieszka Zamojska

Biuro Rady Powiatu

Telefon(18) 266 13 60

Zadania


Zakres działania Wydziału Organizacyjnego:


1. Obsługa skarg i wniosków

1.1. Przygotowanie odpowiedzi na skargę lub wniosek

1.2. Udzielenie odpowiedzi na skargę lub wniosek

2. Badanie satysfakcji klientów

3. Zarządzanie personelem

3.1. Doskonalenie zawodowe

3.1.1. Monitoring kompetencji

3.1.2. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

3.1.3. Przygotowywanie planu szkoleń

3.2. Motywowanie

3.2.1. Badanie poziomu zadowolenia pracowników

4. Występowanie o nadanie odznaczeń

5. Koordynacja działań w zakresie dokonywania ocen pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

5.1. Monitorowanie terminów ocen pracowników

5.2. Prowadzenie ewidencji terminów ocen

6. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze, w tym na kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

7. Opisy stanowisk pracy

8. Organizacja służby przygotowawczej

9. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

10. Prowadzenie przeglądów warunków pracy i ppoż.

11. Prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych

12. Obsługa praktyk zawodowych

13. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej

14. Obsługa świadczeń z ZFŚS dla Starostwa Powiatowego

15. Obsługa sekretariatu Starostwa

16. Obsługa Zarządu Powiatu

17. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

18. Przygotowywanie spotkań i narad

19. Bieżąca obsługa biurowa Przewodniczącego Rady i zastępców

20. Obsługa sesji Rady Powiatu

21. Obsługa posiedzeń komisji Rady Powiatu

22. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

23. Prowadzenie spraw w zakresie składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

24. Prowadzenie spraw w zakresie składania oświadczeń majątkowych Radnych Powiatu Nowotarskiego

25. Przygotowywanie i ewidencjonowanie upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty

26. Prowadzenie archiwum zakładowego

26.1. Współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi dotycząca wsparcia merytorycznego, doradztwa i szkoleń w zakresie przepisów kancelaryjno-archiwalnych

27. Organizowanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu

28. Opracowywanie aktów prawnych dotyczących organizacji Starostwa

29. Wystawianie skierowań na badania okresowe pracowników Starostwa

Biuro Rady Powiatu

Do zakresu działania Biura Rady Powiatu należy w szczególności:

1. Obsługa administracyjno - biurowa Rady Powiatu, Przewodniczącego Rady w tym przygotowywanie organizacyjne sesji Rady i posiedzeń komisji Rady
2. Przygotowywanie i zbieranie materiałów na posiedzenia Rady Powiatu i komisji Rady oraz zapewnienie ich terminowego doręczenia radnym
3. Współdziałanie z Przewodniczącymi Komisji Rady w zakresie organizacji posiedzeń komisji
4. Opracowywanie materiałów z posiedzeń Rady : protokołów, uchwał, wniosków i opinii oraz przekazywanie ich do realizacji naczelnikom wydziałów Starostwa i kierownikom powiatowych służb inspekcji, straży oraz kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych

5. Prowadzenie rejestrów i zbiorów:
a) uchwał Rady
b) interpelacji i wniosków radnych
c) wniosków i opinii zgłoszonych na dyżurach radnych
6. Czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych

7. Czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych:
a) w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy
b) sporządzanie wykazów obecności na sesjach Rady i posiedzeniach komisji
8. Organizowanie oraz obsługa administracyjno - biurowa narad i konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady
9. Organizowanie spotkań radnych z wyborcami
10. Obsługa administracyjno - biurowa dyżurów Przewodniczącego Rady i jego zastępców
11. Prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady
12. Opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady Powiatu, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego
13. Przekazywanie w ustawowych terminach uchwał właściwym organom oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
14. Współpraca z biurami poselskimi i senatorskimi

Metka

Nazwa
Wydział Organizacyjny
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Radosław Jastrzębski
Data wytworzenia
21.06.2011
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
18.10.2011
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
6.04.2016