Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2024 roku | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2024 roku

                   Uchwała Nr 668/XI/2023

                               Zarządu Powiatu Nowotarskiego

                                       z dnia 28 listopada  2023 r.

 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego                     poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku

                            

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.), art. 11 ust. 2  ustawy z  dnia  5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945), art.11 ust. 1 pkt 2 oraz art.15 ust.1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023r. poz. 571),  Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

 

         § 1

 

1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku, dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska nr 11, któremu powierza się: 

     1) prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w  miejscowościach:

     a)  Raba Wyżna,

     b)  Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne,

   

     2) prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  usytuowanych  w miejscowościach:

      a) Nowy Targ,

      b) Rabka-Zdrój,

     

     3) realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.  

 

2. Stowarzyszeniu SURSUM CORDA zostanie udzielona dotacja na realizację w 2024 roku zadania, o którym mowa w ust. 1 w kwocie: 272 981,28 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden  złotych 28/100).

3. Treść ogłoszenia o wynikach konkursu określa załącznik do uchwały.

 

                                                                                                                                     § 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

 

                                                                                                                                                                 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                               Załącznik do uchwały Nr 668/XI/2023                                                                                  Zarządu Powiatu Nowotarskiego                                                                                               z dnia 28 listopada 2023r.

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  świadczeniu  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku

 

Nieodpłatna pomoc prawna

Lp.

Nazwa oferenta

Liczba punktów

1.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA,  Nowy Sącz

 300

 

2.

 „PASIEKA” -  FUNDACJA  ROZWOJU   

  I  WSPARCIA , Rzeszów

 269

 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Lp.

Nazwa oferenta

Liczba punktów

1.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA,  Nowy Sącz

 300

 

 

 

Wysokość przyznanych środków publicznych: 272 981,28 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 28/100).                         - Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska nr 11.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Tomasz Rajca, Rafał Jandura
Data wytworzenia
28.11.2023
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
28.11.2023
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
28.11.2023
Nazwa pliku
Uchwała Nr 668
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Tomasz Rajca, Rafał Jandura
Data wytworzenia
28.11.2023
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
28.11.2023
Nazwa pliku
uchwała rozstrzygnięcie konkursu pomoc prawna 2024
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Tomasz Rajca, Rafał Jandura
Data wytworzenia
28.11.2023
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
28.11.2023