uchwała rozstrzygnięcie konkursu pomoc prawna 2023 | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

uchwała rozstrzygnięcie konkursu pomoc prawna 2023

Uchwała Nr 610/XI/2022

                               Zarządu Powiatu Nowotarskiego

                                       z dnia 30 listopada  2022 r.

 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu  edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku

                            

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 11 ust. 2  ustawy z  dnia  5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945), art.11 ust. 1 pkt 2 oraz art.15 ust.1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U.  z 2022r. poz. 1327 ze zm.),  Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

 

                                                                   § 1

 

1. W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku, dokonuje się wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska nr 11, któremu powierza się: 

     1) prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych   w  miejscowościach:

     a)  Rabka-Zdrój,

     b)  Krościenko nad Dunajcem, Łapsze Niżne,

   

     2) prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  usytuowanych  w miejscowościach:

      a)  Nowy Targ,

      b) Jabłonka,

     

     3) realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.  

 

2. Stowarzyszeniu SURSUM CORDA zostanie udzielona dotacja na realizację w 2023 roku zadania, o którym mowa w ust. 1 w kwocie: 256 080,00 zł.( słownie: dwieście  pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

3. Treść ogłoszenia o wynikach konkursu określa załącznik do uchwały.

 

                                                                   § 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

 

                                                                    § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                      

                   Załącznik do uchwały Nr 610/XI/2022                                                                                

        

        Zarządu Powiatu Nowotarskiego                                                                                             z dnia 30 listopada 2022r.

 

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  świadczeniu  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku

 

Lp.

Nazwa oferenta

Liczba punktów

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA,  Nowy Sącz

         300

256 080,00

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Tomasz Rajca, Rafał Jandura
Data wytworzenia
30.11.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
30.11.2022
Nazwa pliku
uchwała rozstrzygnięcie konkursu pomoc prawna 2023
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Tomasz Rajca, Rafał Jandura
Data wytworzenia
30.11.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
30.11.2022