Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dot.nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacj prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dot.nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacj prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku.

 

Uchwała Nr 533/X/2022

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

z dnia 25 października 2022 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r. poz. 945), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327), Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku.

2.Treść Ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust.1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

3.Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik do Uchwały Nr 533/X/2022 

Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 25 października 2022r.


 

  Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku.

                                                              §1

Rodzaj zadania

Prowadzenie czterech  punktów, w których udzielana będzie  nieodpłatna  pomoc  prawna lub świadczone  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na  terenie  Powiatu  Nowotarskiego w 2023 roku zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945 ), zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 3a i art. 3a ust. 2 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także nieodpłatną mediację.                                                            

                                                              §2

Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie realizowane będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku  do  dnia 31 grudnia 2023 roku,  według następującego harmonogramu:

 

Lp.

Usytuowanie punktu

Dzień tygodnia

Godziny pracy punktu

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Krościenko nad Dunajcem

34-450 Krościenko nad Dunajcem

Rynek 35

Budynek Urzędu Gminy

 

Łapsze Niżne

34-442 Łapsze Niżne

ul. Jana Pawła II 18

Budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej

 

 

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

Rabka – Zdrój

34-700 Rabka – Zdrój

ul. Parkowa 2

Budynek Urzędu Miejskiego

 

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

Krościenko nad Dunajcem

7.30 – 15.30

 

Wtorek

Łapsze Niżne

13.00 – 17.00

 

Czwartek

Łapsze Niżne

10.00 – 14.00

 

Piątek

Krościenko nad Dunajcem

 

 

7.30 – 11.30

Poniedziałek

11.00 – 16.00

Wtorek

 

8.00 - 13.00

Środa

 

8.00 - 13.00

Piątek

 

8.00 - 13.00

3.

Jabłonka

34-480 Jabłonka

ul. 3-go Maja 1

Budynek Urzędu Gminy

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Poniedziałek

 

8.00 -14.00

Wtorek

 

8.00 -14.00

Czwartek

14.00 - 18.00

 

Piątek

 

14.00 – 18.00

4.

Nowy Targ

34-400 Nowy Targ

ul. Bolesława Wstydliwego 14

Budynek Starostwa Powiatowego

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Poniedziałek

 

12.00-18.00

Wtorek

 

13.00-18.00

Czwartek

 

7.30 -11.30

Piątek

 

11.00-16.00

 


 

2. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej lub  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja  pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt  1b  lub pkt 22a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ), wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Małopolskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Nowotarskim a podmiotem wyłonionym w konkursie.

4. W ramach umowy, o której mowa w ust. 3 organizacji pozarządowej zostaną powierzone jednocześnie zadania dotyczące edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie, o którym mowa w art. 3b ustawy.

5. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy.

                                                           

§3

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.  

1. Planowana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 256 080,00 zł. (słownie:dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych). Wysokość dotacji na prowadzenie jednego punktu wynosi 64.020,00 zł. ( słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych).

2. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawy  z  dnia  5  sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej  pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim   oraz  edukacji prawnej ( Dz. U. z 2021r. poz. 945),

b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ),

c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),

d) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023r. ( Dz. U. z 2022r. poz. 2154).

             §4

Termin i warunki składania ofert                                                             

1. Warunkiem przystąpienia  do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem  określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października  2018 r. w sprawie wzorów  ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w  terminie  do  dnia  18 listopada 2022r. do godz. 15.30.

2. Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu,   ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu  34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14.  O terminie złożenia oferty otrzymanej drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa.

3. Oferty można składać w następujących wariantach:

Wariant I - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2 punktach wskazanych w § 2 ust.1- tabela poz. 1 oraz poz. 2 lub

Wariant II - Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2 punktach wskazanych w § 2 ust.1 – tabela poz. 3 oraz poz. 4 lub

Wariant III - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach wskazanych odpowiednio w § 2 ust.1 – tabela poz. 1 i poz. 2 oraz poz. 3 i poz. 4.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem wskazującym wariant, o którym mowa w ust. 3 o treści:

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej  pomocy  prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023r.” lub

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 r.” lub

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej  pomocy  prawnej oraz punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023r.”         

5. Do oferty należy załączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającego  status prawny oferenta,   

2) kopię aktualnego statutu organizacji  ubiegającej się o powierzenie realizacji zadania,

3) kopię decyzji potwierdzającej wpis na listę wojewody małopolskiego, o której mowa w art. 11 d ust.1 ustawy,

4) kopie umów zawartych z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy lub z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy,

5) kopie umów zawartych z mediatorami, wpisanymi na listę stałych mediatorów,

6) oferent ubiegający się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dołącza do oferty także kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust.3a pkt 2 ustawy albo kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia z oceną pozytywną, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy ( w tym kopię zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie doszkalającym w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy)

6. Do oferty można dodatkowo załączyć porozumienie o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

7. Kopie dokumentów należy potwierdzić  za zgodność z oryginałem.     

8. Oferty sporządzone na niewłaściwych drukach, niekompletne, wadliwe, nieczytelne lub złożone po upływie wyznaczonego terminu podlegają odrzuceniu z przyczyn formalnych.                                                    

                                                             §5

Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

1.Oferty opiniuje pod względem formalnym i merytorycznym  komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.

2. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta   0-10 pkt

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania  0-15 pkt

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent   realizować będzie zadanie  0-25 pkt

d) dotychczasowe doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadań podobnego rodzaju 0-15 pkt

e) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich,  0-10 pkt

f) proponowany wkład rzeczowy 0-15 pkt

g) proponowane działania w zakresie zwiększenia dla osób uprawnionych dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 0-5 pkt

h) jakość i rzetelność przygotowanej oferty  0-5 pkt 

3. Decyzję o wyborze oferty podejmie Zarząd Powiatu Nowotarskiego w terminie do dnia 30 listopada 2022r.  

4. Z podmiotem, którego oferta została  wybrana,  zostanie zawarta umowa  o powierzeniu realizacji zadania publicznego.  

5. Od decyzji dotyczących rozstrzygnięcia  konkursu  nie przysługuje odwołanie.

6. Zarząd Powiatu Nowotarskiego zastrzega możliwość unieważnienia postępowania konkursowego w przypadku gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie, a także  w przypadku gdy  Powiat nie otrzyma z budżetu państwa dotacji na realizację zadania.

7.W przypadku gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

8. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14  oraz na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego.     

                     §6

                            Informacja o realizacji zadania za lata 2021 i 2022 

Na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w 2021r. oraz w 2022r. przeznaczono środki finansowe w kwocie po  256 080,00 zł. na każdy rok.

§7

Postanowienia końcowe

1. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. 18 2661335.

2. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu jest Starosta Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14 , 34-400 Nowy Targ.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@nowotarski.pl lub telefonicznie 18 266 13 34.

  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pełna treść klauzuli informacyjnej zmieszczona jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem www.nowotarski.pl oraz w siedzibie Urzędu na tablicach ogłoszeń.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Tomasz Rajca, Rafał Jandura
Data wytworzenia
25.10.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
25.10.2022
Nazwa pliku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dot.nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacj prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2023 roku.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Krzysztof Faber, Bogusław Waksmundzki, Karol Skrzypiec, Tomasz Rajca, Rafał Jandura
Data wytworzenia
25.10.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
25.10.2022