Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego dot. nieodpłatnej pomocy, poradnictwa oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Nowotarskiego w roku 2022. | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego dot. nieodpłatnej pomocy, poradnictwa oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Nowotarskiego w roku 2022.

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w roku 2022.

 

1. Starosta  Nowotarski zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020r. poz. 1057 ze zm.) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej  opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w roku 2022.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez  podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go do dnia 22 października 2021r. na adres:  Starostwo Powiatowe w Nowym Targu  34-400 Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub złożenie w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego pod wskazanym wyżej adresem. O terminie złożenia formularza drogą pocztową decyduje data wpływu do Starostwa. Formularz należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne  poradnictwo obywatelskie”.    

4. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów  wymienionych  w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokona  Zarząd Powiatu Nowotarskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 

Nowy Targ, 2021-10-13

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
13.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
15.10.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
13.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
15.10.2021
Nazwa pliku
formularz zgłoszeniowy na rok 2022
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
13.10.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
15.10.2021