Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej dla przedsiębiorców | Starostwo Powiatowe

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej dla przedsiębiorców

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

wzór oświadczenia do pobrania tutaj

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc  de minimis,  dotyczących w szczególności wnioskodawcy    i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,

oraz nr telefonu do kontaktu. 

Dokumenty, o których mowa wyżej należy złożyć przed udzieleniem nieodpłatnej  pomocy  prawnej w Starostwie  Powiatowym w Nowym Targu / Biuro Obsługi Klienta/ lub przesłać na adres: Starostwo  Powiatowe w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14.  

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów pracownik Starostwa skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia terminu porady prawnej.

Pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie  i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 Dane  beneficjentów obejmujące  numer identyfikacji podatkowej, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenie pomocy  podlegają udostępnieniu na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
12.08.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
12.08.2021
Nazwa pliku
Oświadczenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
12.08.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
12.08.2021