ZAPYTANIE OFERTOWE: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomo | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE: Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomo

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 23.01.2023 r.

Nasz znak: ZA.271.72.2023

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza 130 000 zł

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości (gruntu, części składowych oraz istniejących ograniczonych praw rzeczowych) położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego na mocy ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, ostatecznych decyzji wydanych w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz decyzji właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzających podział w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Cena jednostkowa dotyczy operatu szacunkowego wyceny nieruchomości (jedna księga wieczysta lub jednolite władanie) obejmującej działki położone w jednym kompleksie, dla następujących przypadków:

  1. grunt niezabudowany bez ograniczonych praw rzeczowych,
  2. grunt niezabudowany z ograniczonymi prawami rzeczowymi,
  3. grunt z częściami składowymi bez ograniczonych praw rzeczowych,
  4. grunt z częściami składowymi z ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 • Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:
 • ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899,                z późn. zm.);
 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
  i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2021 r., poz. 555);
 • Standardami Zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych;
 • innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
 • Kodeksem Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych,

tj. rzetelnie, uczciwie, bezstronnie, z zachowaniem tajemnicy zawodowej
oraz z uwzględnieniem aktualnego stanowiska organów II instancji i orzecznictwa sądów. 

 • W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania (w wypadku konieczności
  ich przeprowadzenia) oraz do składania pisemnych wyjaśnień.
 • Jeżeli strony wniosą uwagi i zastrzeżenia do sporządzonego operatu szacunkowego, rzeczoznawca majątkowy odniesie się do nich na piśmie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego o uwagach czy zastrzeżeniach.  
 • Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do potwierdzania aktualności wykonanego operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami - w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty przekazania takiego wniosku przez Zamawiającego oraz w przypadku nie stwierdzenia znacznych różnic cen rynkowych nieruchomości.   
 • W przypadku uchylenia decyzji z powodu wadliwie sporządzonego operatu szacunkowego rzeczoznawca majątkowy sporządzi bez dodatkowego wynagrodzenia prawidłowy operat szacunkowy w oparciu o wytyczne organu II instancji lub sądu administracyjnego w terminie                   21 dni od dnia powiadomienia biegłego przez Zamawiającego o ujawnionych wadach                                i nieprawidłowościach.
 • W przypadku obciążenia przedmiotu wyceny więcej niż jednym prawem rzeczowym, rzeczoznawca majątkowy powinien określić wartość każdego z tych praw oddzielnie.
 • Jeżeli przedmiotem wyceny jest działka obciążona jedną służebnością gruntową ustanowioną
  na rzecz właścicieli innych nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest określić wartość tego prawa oddzielnie dla poszczególnych właścicieli nieruchomości władnących.
 • Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do umieszczania w operacie szacunkowym pełnego opisu nieruchomości porównawczych przyjętych do wyceny w kontekście obranych cech rynkowych stosownie do aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych (por. wyrok WSA
  w Krakowie z dnia 29.04.2021 r., sygn. akt II SA/Kr 157/21).
 • Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do umieszczania w operacie szacunkowym dokumentacji fotograficznej sporządzonej w trakcie oględzin nieruchomości.
 • Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest uzasadnić przyjęty sposób wyceny
  oraz wskazać i wyjaśnić przesłanki, które doprowadziły do przedstawionych konkluzji w sposób logiczny, spójny i wiarygodny.
 • Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do zamieszczenia w operacie szacunkowym wyjaśnień, czy przeznaczenie nieruchomości wycenianej, zgodne z celem wywłaszczenia (przejęcia) powoduje wzrost jej wartości (zasada korzyści wynikająca z art. 134 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami). W przypadku stwierdzenia, że zachodzi zasada korzyści rzeczoznawca majątkowy przeprowadza wycenę zgodnie z ukształtowanym i jednolitym orzecznictwem sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z dnia 10.07.2019 r., sygn. akt I OSK 2430/17).
 • Rzeczoznawca majątkowy jest uprawniony do zapoznania się z dokumentami prowadzonych postępowań w zakresie, jaki jest niezbędny do przygotowania opinii w formie operatów szacunkowych.

 

 

W ofercie wykonawca winien określić oddzielnie cenę jednostkową każdego wymienionego typu operatu szacunkowego.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, w której suma poszczególnych cen jednostkowych jest najniższa.

Należność za wykonane zlecenie będzie iloczynem ceny jednostkowej i ilości poszczególnych typów operatów szacunkowych.

Zlecenia będą dokonywane sukcesywnie przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, stąd dopuszczenie wystawiania faktur cząstkowych za poszczególne etapy prac wykonanych                       
w terminach wynikających ze zlecenia.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-782,  tel. (18) 26-10-783. Pracownik prowadzący: Pani  Teresa Pilch-Wójcik.

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

 1. Termin realizacji: zgodnie z zawartą umową -  4 tygodnie od otrzymania zlecenia dla poszczególnego zlecenia.

Termin oddania wszystkich opracowań nie może przekroczyć: 30 listopada 2023 r.


4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin i sposób składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 30.01.2023 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski                 (należy dołączyć wypełniony formularz ofertowy)

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Suma poszczególnych cen jednostkowych brutto dotyczących każdego wymienionego typu operatu szacunkowego – 100%.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

-Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.01.2023
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.01.2023