ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 2018-02-13

Nasz znak: ZA.271.7.2018

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pozaustawowe na podst.  art. 4 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto prowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem,  zaprasza do składania ofert na: Dostawę artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem.

 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

ul. Bolesława Wstydliwego 14

34-400 Nowy Targ

telefon: tel. (018) 266 13 00, fax. (018) 266 13 44

e-mail: przetarg@nowotarski.pl  strona www: www.nowotarski.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0262/16 pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe uczniów – SPR.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest dostawa niezbędnej żywności na kursy (kursy pn.: „Kuchnie świata” – 2x, „Kurs Baristy” – 2x, „Kurs carvingowy” – 2x, „Dekoracje cukiernicze”, ”Kurs kelnerski”) realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem dla tejże szkoły oraz dla Zespołu Szkół w Jabłonce, dzięki którym uczniowie zdobędą dodatkową wiedzę, kompetencje i kwalifikacje, a tym samym zwiększą swoją atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy, zarówno lokalnym jak i międzynarodowym.

4. Nomenklatura wg CPV:

15800000-6 – Różne produkty spożywcze (główny kod CPV)

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15500000-3 – Produkty mleczarskie

03142500-3 – Jaja

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

03200000-3 – Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15910000-0 – Destylowane napoje alkoholowe

5. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odnoszenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

7. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność 
 profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

9. Spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających  z obowiązujących  przepisów prawa.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.

Zamawiający nie definiuje warunków udziału w postępowaniu.

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

  1.  

Cena

100% (100% = 100,00 pkt)

* Wg zasady 1% = 1 pkt

2. Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.

Kryterium „Ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 = liczba punktów za kryterium cena.

* Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 100.

3. W niniejszym postępowaniu cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów za ww. kryterium (oferta z najniższą ceną za całość zamówienia).

4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty  o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych  wcześniej ofertach.

V. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW: Ewa Rusnaczyk, Iwona Waksmundzka, w godzinach pracy Zamawiającego.

VI. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Wszelkie pytania do niniejszego postępowania należy kierować na  adres e-mail: przetarg@ nowotarski.pl. Zamawiający opublikuje pytanie wraz z odpowiedziami, pod warunkiem, że treść pytań dotrze do Zamawiającego najpóźniej na 2 dni przed terminem składania ofert.

3. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.nowotarski.pl oraz na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne na zakres wprowadzonych zmian.

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

  • Dla kursów 1-3 oraz 5-8 wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - 7 dni od daty podpisania umowy
  • Dla kursu 4 wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia -  wrzesień 2018 r. (dokładna data po ustaleniu z Zamawiającym).

Uwaga! Płatność częściowa:

- odrębna faktura za wykonanie zamówienia – dostawę artykułów żywnościowych dla kursów 1-3 oraz 5-8 wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,

- odrębna faktura za wykonanie zamówienia - dostawę artykułów żywnościowych dla kursu 4 wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.02.2018 r. do godz. 11:00

         Oferty należy składać:

1.  Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu - adres: ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ  - sekretariat, pokój nr 3.09 lub

2.  Na adres e-mail: przetarg@nowotarski.pl lub

3.  Faksem na numer 018 26 61 344

4. W przypadku składania ofert  w formie pisemnej , zapakowane w kopertę dokumenty należy oznaczyć w następujący sposób:

Oferta na: Dostawę artykułów żywnościowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim.”

5. W przypadku składania ofert w formie opisanej w pkt 2 i 3 należy przesłać skan dokumentów.

6. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

  1. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości zmiany umowy. 
  2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
  3. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
  4. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

XI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XII. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, ICH ZAKRES ORAZ WARUNKI, NA JAKICH ZOSTANĄ UDZIELONE:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty,

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w szczególności, jeżeli:

 - jest nie zgodna z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,

 - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

XIV. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
13.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
13.02.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie nr 1088505 - Baza Konkurencyjności.pdf
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
13.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
13.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
13.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
13.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
13.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
13.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
13.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
13.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
22.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
22.02.2018