Sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów prawnych – porównawczych wykazów zmian | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów prawnych – porównawczych wykazów zmian

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 13.08.2018r.

Nasz znak: ZA.271.72.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów prawnych – porównawczych wykazów zmian dla działek ewid. zajętych pod drogę powiatową nr 1654K poł. w Czerwiennem, ozn. nr ewid.: 6866/4 – 2,8527 ha, 6866/6 – 1,5878 ha celem regulacji stanu prawnego i ujawnienia własności Skarbu Państwa w ksiegach wieczystych.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Marta Zaborowska.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 5 listopada 2018 r.

  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca tel. ( 018) 26 61 340.

  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 22.08.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.72.2018 - Usługi -

Sporządzenie opracowań geodezyjnych do celów prawnych – porównawczych wykazów zmian dla działek ewid. zajętych pod drogę powiatową nr 1654K poł. w Czerwiennem, ozn. nr ewid.: 6866/4 – 2,8527 ha, 6866/6 – 1,5878 ha celem regulacji stanu prawnego i ujawnienia własności Skarbu Państwa w ksiegach wieczystych.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
zaproszenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
Informacja administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
24.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
24.08.2018