ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.79.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian dla ok. 80 nieruchomości poł. w Ochotnicy Dolnej. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.79.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian dla ok. 80 nieruchomości poł. w Ochotnicy Dolnej.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 23.09.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.79.2019

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian dla ok. 80 nieruchomości poł. w Ochotnicy Dolnej, objętych decyzją wywłaszczeniową Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie znak: GKM.IV-60/111/72 z dn. 30 lipca 1973 r. dot. budowy drogi publicznej - celem synchronizacji oznaczeń działek z aktualnie obowiązującymi po modernizacji ewidencji gruntów do ujawnienia w KW nr NS1T/00034142/8.   

        
Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący – Pani Marta Zaborowska.

 

3. Termin realizacji: 29 listopada 2019 r.            
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 01.10.2019 r. do godz. 10:00

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.08, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

 W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa - ZA.271.79.2019 - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – porównawczego wykazu zmian dla ok. 80 nieruchomości poł. w Ochotnicy Dolnej.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

 

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk  tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
1.10.2019
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
1.10.2019