ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.76.2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja)do budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz budynku pn. Dom Nauczyciela | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.76.2019 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja)do budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz budynku pn. Dom Nauczyciela

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 30.08.2019 r.

Nasz znak: ZA.271.76.2019

 

 

 

wg/rozdzielnika

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja)do budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz budynku pn. Dom Nauczyciela

1. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14:

- planowane zużycie: 480 000 kWh/rok

- zapotrzebowanie na moc godzinową: 285 kWh/h

- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł C.O i C.W.U. – 2 szt. o mocy 2 x 260 kW

- taryfa OSD: W5

- numer gazomierza: 15076872

- typ gazomierza: G 40

2. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do budynku pn. Dom Nauczyciela położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1:

- planowane zużycie: 150 000 kWh/rok

- zapotrzebowanie na moc godzinową: 110 kWh /h

- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł C.O i C.W.U. – 2 szt. o mocy 2 x 60 kW, kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym – 1 szt. o mocy 1 x 10 kW

- taryfa OSD: W4

- numer gazomierza: 01126788

 

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych w trakcie trwania umowy wynikającej
z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora.

Kompleksowa dostawa gazu będzie się odbywać na podstawie umowy kompleksowej czyli umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu i będzie wykonywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Szacunkowe zapotrzebowanie gazu ziemnego w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wynosi dla budynku położonego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – 480 000 kWh/rok, a dla budynku położonego w Nowym Targu przy ul. Królowej Jadwigi 1- 150 000 kWh/rok. Podana powyżej wartość jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia i nie jest równoznaczna z realnym lub deklarowanym poborem gazu ziemnego w czasie trwania umowy. W związku z tym nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości gazu.

Obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.

Umowa dla w/w budynków zostanie zawarta na czas określony od 01.01.2020r.
do 31.12.2020 roku
i nie będzie przekształcać się w umowę na czas nieokreślony. Rozliczenia za paliwo gazowe dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o faktury wystawiane na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych. Faktury płatne będą na rachunek Sprzedawcy przelewem w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Nabywcy.

Faktury VAT będą wystawiane na:

Nabywca: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

NIP: 735-217-50-44

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,
34-400 Nowy Targ             

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Logistyki przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26 61 339 lub (18) 26 61 365.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.

Wykonawca zapewni kompleksową dostawę zamówionego gazu ziemnego przez cały czas obowiązywania umowy kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego w sposób ciągły i niezakłócony do wszystkich punktów poboru wskazanych przez Zamawiającego.

Świadczenie usługi kompleksowej nastąpi nie wcześniej niż z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji przez OSD w ramach danej umowy.

Z przyczyn formalno-prawnych, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.12.2020 roku, jednak nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający miał dostarczany gaz ziemny (31.12.2019 r.) oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

  1. Osoby upoważnione do kontaktów: Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk tel. ( 018) 26 61 340.
  2. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 06.09.2019 r.  do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.      W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa -  kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.    Kryteria oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - druk formularza ofert

- załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy

- załącznik nr 3 – informacja administratora danych osobowych

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
30.08.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
30.08.2019
Nazwa pliku
załacznik nr 1 - formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
30.08.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
30.08.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
30.08.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
30.08.2019
Nazwa pliku
załacznik nr 3 - informacja administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
30.08.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
30.08.2019
Nazwa pliku
Pytania/Odpowiedzi
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
3.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
3.09.2019
Nazwa pliku
Poprawiony załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
3.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
3.09.2019