ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.74.2018 - Usługi – Przygotowanie i realizacja procesu aktualizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015 – 2022”. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.74.2018 - Usługi – Przygotowanie i realizacja procesu aktualizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015 – 2022”.

status: zamknięte

 

Nasz znak: ZA.271.74.2018

 

Nowy Targ, 17.08.2018 r.  

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania  ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi – Przygotowanie i realizacja procesu aktualizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015 – 2022”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:

1) Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w opracowywaniu strategii rozwoju/aktualizacji strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonał w okresie ostatnich trzech lat co najmniej trzy takie opracowania/aktualizacje.

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia  ww. warunku udziału w postępowaniu wymaga złożenia wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

2) Potencjał techniczny i osobowy:

Wykonawca wykaże, że dysponuje/będzie dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie koordynować realizację niniejszego zamówienia, posiadającą doświadczenie w opracowywaniu strategii rozwoju/aktualizacji strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego - koordynowała/wykonała przynajmniej trzy takie opracowania/aktualizację w ciągu ostatnich trzech lat.

Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy dostarczy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające doświadczenie tej osoby. W szczególnych uzasadnionych przypadkach Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może wyrazić zgodę na zmianę ww. osoby, pod warunkiem że nowa wskazana osoba spełnia ww. wymagania.

Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaga złożenia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Oferta Wykonawcy, który nie wykaże, że dysponuje lub że będzie dysponował ww. osobą zostanie odrzucona,  jako taka, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

4. Termin wykonania zadania: od 01.09.2018 r. do 19.10.2018 r.

5. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, tel: (18) 26 61 340.

6. Termin składania ofert: do dnia 24.08.2018 r. godz. 11:00

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14  w pokoju nr 3.09-sekretariat (II piętro).

2. Faksem na numer 018 266 13 44 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

7. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 6.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty, wykaz usług, referencje oraz wykaz osób) należy oznaczyć w następujący sposób:

ZA.271.74.2018 - Usługi – Przygotowanie i realizacja procesu aktualizacji „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015 – 2022”.

pkt. 6.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty, wykaz usług, referencje oraz wykaz osób.

8. Kryteria oceny ofert:               

Oferty oceniane będą według kryterium:

L.p.

Kryterium

Waga

1.

Cena

80% ( 80% = 80,00 pkt)

2.

Doświadczenie Wykonawcy w wykonaniu opracowania strategii rozwoju/aktualizacji strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego.

20% ( 20% = 20,00 pkt)

* Wg zasady 1% = 1 pkt

**Ostateczną liczbę punktów, stanowić będzie suma punktów przyznanych w każdym kryterium.

Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.

Ad. 1 -   Kryterium „ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 80 = liczba punktów za kryterium cena.

*Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 80.

Ad. 2 –  Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy w wykonaniu opracowania strategii rozwoju/aktualizacji strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego” – w ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający oceniać będzie ilość wykonanych przedmiotowych usług, wg poniższego zestawienia.

Elementy podlegające ocenie

Liczba punktów

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonał 3 usługi polegające na opracowaniu strategii rozwoju/aktualizacji strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego.

0 pkt

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonał od 4 do 5  usług polegających na opracowaniu strategii rozwoju/aktualizacji strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego.

10 pkt

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonał 6 lub więcej usług polegających na opracowaniu strategii rozwoju/aktualizacji strategii rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego.

20 pkt

 

Uwzględnione w wykazie wykonanych usług zostaną wyłącznie usługi, które zostaną potwierdzone referencjami z ich realizacji lub innym dokumentem świadczącym, że usługi zostały zrealizowane należycie.

 

*    Wykonane usługi Wykonawca podaje w wykazie usług stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

**  Oferta Wykonawcy, który nie potwierdzi wykonania minimum trzech przedmiotowych usług zostanie odrzucona,  jako taka, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

***   Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium to 20.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
17.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
17.08.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
17.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
17.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
17.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
17.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
17.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
17.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
17.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
17.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Wykaz usług
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
17.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
17.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 - Wykaz osób
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
17.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
17.08.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
17.08.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
17.08.2018
Nazwa pliku
PYTANIA/ODPOWIEDZI
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
21.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
21.08.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.08.2018
Nazwa pliku
Sprostowanie i poprawa informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
28.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
28.08.2018