ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.63.2018 - Wyznaczenie w terenie punktów ewidencyjnych granicy działek ew. nr 8450/1 i 8450/2 o łącznej pow. 0,0104 ha obj. KW nr NS1T/00162979/0 stanowiących własność Skarbu Państwa, na odcinku graniczącym z działką ew. nr 6351/ | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.63.2018 - Wyznaczenie w terenie punktów ewidencyjnych granicy działek ew. nr 8450/1 i 8450/2 o łącznej pow. 0,0104 ha obj. KW nr NS1T/00162979/0 stanowiących własność Skarbu Państwa, na odcinku graniczącym z działką ew. nr 6351/

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 26.07.2018r.

Nasz znak: ZA.271.63.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wyznaczenie w terenie punktów ewidencyjnych granicy działek ew. nr 8450/1 i 8450/2 o łącznej pow. 0,0104 ha obj. KW nr NS1T/00162979/0 stanowiących własność Skarbu Państwa, na odcinku graniczącym z działką ew. nr 6351/12 stanowiącą potok Kowaniec w Nowym Targu - przy udziale przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z uwagi na zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków): "WS.ZL.2a tereny wód śródlądowych płynących (potoki) wraz ze strefami ekologicznymi potoków" - na potrzeby postępowania dot. sprzedaży ww. działek ewid. o pow. 0,0104 ha.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  w pokoju nr 1.26 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-783.

Pracownik prowadzący – Pani Katarzyna Kołodziej

  1. Termin wykonania zamówienia:    do 7 września 2018 r.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.08.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa - ZA.271.63.2018 - Usługi - Wyznaczenie w terenie punktów ewidencyjnych granicy działek ew. nr 8450/1 i 8450/2 o łącznej pow. 0,0104 ha obj. KW nr NS1T/00162979/0 stanowiących własność Skarbu Państwa, na odcinku graniczącym z działką ew. nr 6351/12 stanowiącą potok Kowaniec w Nowym Targu - przy udziale przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z uwagi na zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków): "WS.ZL.2a tereny wód śródlądowych płynących (potoki) wraz ze strefami ekologicznymi potoków" - na potrzeby postępowania dot. sprzedaży ww. działek ewid. o pow. 0,0104 ha.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Informacja Administratora Danych Osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.08.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.08.2018