ROZPOZNANIE RYNKU- ZA.271.62.2018 Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym dz. ewid. nr 12619/1 o pow. 0,9771 ha poł. w Nowym Targu, zajętej pod drogę krajową | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU- ZA.271.62.2018 Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym dz. ewid. nr 12619/1 o pow. 0,9771 ha poł. w Nowym Targu, zajętej pod drogę krajową

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 26.07.2018r.

Nasz znak: ZA.271.62.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym dz. ewid. nr 12619/1 o pow. 0,9771 ha poł. w Nowym Targu, zajętej pod drogę krajową - wraz z porównawczymi wykazami zmian dla działek wydzielonych (na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę uprawnionego, złożonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod nr ewid. P.1211.2017.6028 tj. wykazu zmian opracowanego dla ww. działki) - celem wydzielenia części stanowiących własność Skarbu Państwa - do regulacji stanu prawnego i ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Łukasz Trzciński.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 25 października 2018 r.

  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka tel. ( 018) 26 61 340.

  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.08.2018r. do godz. 1100:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.62.2018 - Usługi - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym dz. ewid. nr 12619/1 o pow. 0,9771 ha poł. w Nowym Targu, zajętej pod drogę krajową - wraz z porównawczymi wykazami zmian dla działek wydzielonych (na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę uprawnionego, złożonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod nr ewid. P.1211.2017.6028 tj. wykazu zmian opracowanego dla ww. działki) - celem wydzielenia części stanowiących własność Skarbu Państwa - do regulacji stanu prawnego i ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
zaproszenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
formulrz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Informacja Administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
3.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
3.08.2018
Nazwa pliku
Ponowny wybór oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
14.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
14.08.2018