ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.60.2018 Sporządzenie opracowania geodezyjnego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.60.2018 Sporządzenie opracowania geodezyjnego

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 26.07.2018r.

Nasz znak: ZA.271.60.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości (74 działki ewid. położone w Sromowcach Wyżnych) pod pas drogi powiatowej nr 1679K Wygon - Niedzica. Sporządzenie operatów podziału działek ewidencyjnych w trybie ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy
ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Marta Zaborowska.

  1. Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2018 r.

  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka tel. ( 018) 26 61 340.

  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.08.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.60.2018 - Usługi - Sporządzenie opracowania geodezyjnego polegającego na ustaleniu faktycznego zakresu zajętości nieruchomości (74 działki ewid. położone w Sromowcach Wyżnych) pod pas drogi powiatowej nr 1679K Wygon - Niedzica. Sporządzenie operatów podziału działek ewidencyjnych w trybie ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
zaproszenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
zał. nr 1 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Informacja Administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.07.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.07.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
3.08.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
3.08.2018