ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.52.2018 - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.52.2018 - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 2018-06-19

Nasz znak: ZA.271.52.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 następujące części:

Część nr 1 -   Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji  i służbie publicznej” -  zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 A do zapytania ofertowego.

Część nr 2 -   Dostawa oprogramowania oraz urządzenia NAS dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu  -  zgodnie  ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 B do zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia dla części nr 2 finansowany w całości ze środków własnych Powiatu Nowotarskiego.

UWAGA! Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

W przypadu części nr 1:

Wynagrodzenie będzie zapłacone zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

W przypadku części nr 2:

Wynagrodzenie będzie zapłacone w oparciu o fakturę, którą Wykonawca winien wystawić na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-217-50-44, ze wskazaniem odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

3. Termin wykonania zamówienia:

Część nr 1 – 14 dni od daty podpisania umowy

Część nr 2 – 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania w części nr 2

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Iwona Waksmundzka, Ewa Rusnaczyk, Jolanta Mrugała tel. (018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.06.2018 r.  do godz. 10:00:

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  
Oferta  cenowa  - „Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – część nr ……………….”

2.  pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za wykonanie zamówienia w części nr 1 – 100%;

Cena brutto za wykonanie zamówienia w części nr 2 – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 A - Formularz oferty dla części nr 1,

- Załącznik nr 1 B – Formularz oferty dla części nr 2,

- Załącznik nr 2 A – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1,

- Załącznik nr 2 B – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2,

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy (dotyczy części nr 1),

- Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych.

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.06.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 A - Formularz oferty dla części nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 B - Formularz oferty dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Projekt umowy (dotyczy części nr 1)
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.06.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
19.06.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
19.06.2018
Nazwa pliku
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
27.06.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
27.06.2018