ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.44.2018 Świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim" | Przetargi

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.44.2018 Świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim"

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 14.05.2018r.

Nasz znak: ZA.271.44.2018

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia
w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 

Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie w terminie do 31 maja 2018 r. jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/AU/wizyta/1/2018) kształcących się w zawodzie technik handlowiec w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (zwanego dalej ZSE) wraz z 2 opiekunami do Krakowa.

 

Obowiązki wykonawcy:

 

1. Dowiezienie jednej maksymalnie 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSE/AU/wizyta/1/2018) wraz z 2 opiekunami spod Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ do Hali MAKRO Cash and Carry Polska S.A.  ul. Zakopiańska 70a w Krakowie ( wyjazd o godzinie 8:00, zwiedzanie Hali w godzinach 10:00 – 13:00 ).

2. Odebranie jednej maksymalnie 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2018) wraz z 2 opiekunami spod Hali MAKRO Cash and Carry Polska S.A.  ul. Zakopiańska 70a w Krakowie i odwiezienie ich pod siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu ( odjazd z Krakowa o godzinie ok.  14:30 ).

3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunami przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku:

Na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 31 maja 2018 r.
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: – Jolanta Mrugała,Ewa Rusnaczyk, Iwona Waksmundzka
  - tel.: 18 266 61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 18.05.2018r.  do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
ZA.271.44.2018 Oferta  cenowa - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej
w związku z realizacją form wsparcia w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim.

 pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena  brutto za całość zadania  -100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
14.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
14.05.2018
Informację zmienił
Jolanta Mrugała
Data ostatniej zmiany
14.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1– Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
14.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
14.05.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
23.05.2018