ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.345.2020 - Usługi - Sporządzenie operatu szacunkowego. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.345.2020 - Usługi - Sporządzenie operatu szacunkowego.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 15.10.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.345.2020

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr 14087/3 o pow. 0,0015 ha, 14087/4 o pow. 0,1313 ha, 14087/6 o pow. 0,0030 ha, 14087/7 o pow. 0,0263 ha, 14087/8 o pow. 0,0246 ha, położonej w Nowym Targu dla potrzeb postępowania o zwrot nieruchomości wywłaszczonej (GN.6821.1.5.2020.TP-W).

W ramach wyceny należy określić:

1/ aktualną wartość w/w nieruchomości według stanu, przeznaczenia i poziomu cen obowiązujących w dniu zwrotu (wyceny);

2/ wartość w/w nieruchomości  według stanu tej nieruchomości z dnia wywłaszczenia oraz stanu tej nieruchomości z dnia zwrotu (wyceny) przy aktualnym poziomie cen. Przeznaczenie nieruchomości i stan jej otoczenia należy przyjąć w obu przypadkach na dzień wywłaszczenia. Przy określeniu zmniejszenia lub zwiększenia wartości zwracanej nieruchomości nie uwzględnia się skutków wynikających ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomości.

Konieczne jest wyszczególnienie w operacie szacunkowym w/w wartości nieruchomości odrębnie dla każdej z wymienionych działek ewidencyjnych.

Działki ewid. nr 14087/4 i 14087/6 zostały wywłaszczone na podstawie decyzji Naczelnika Miasta Nowego Targu z dnia 28.03.1985 roku, znak: WG-8221-1/64/84/85 (lp. 3) na cele realizacji Centralnej Ciepłowni. Objęte są księgą wieczystą nr NS1T/00050835/1.

Działki ewid. nr 14087/3, 14087/7 i 14087/8 zostały wywłaszczone na podstawie decyzji Naczelnika Miasta Nowego Targu z dnia 06.05.1987 roku, znak: WG-8221-1/88/86/87 (lp. 4/10) na cele utworzenia strefy sanitarnej przy Centralnej Ciepłowni. Działki ewid. nr 14087/7 i 14087/8 są objęte księgą wieczystą nr NS1T/00077461/3. Działka ewid. nr 14087/3 figuruje w księdze wieczystej nr NS1T/00050834/4.

Według stanu na dzień wywłaszczenia: działki niezabudowane, stanowiące tereny upraw polowych, użytki zielone;

Działka ewid. nr 14087/4 w większości położona była w terenie o symbolu AV 64 EC – tereny urządzeń energetyki cieplnej, jej zachodni i wschodni kraniec w terenie o symbolu AV 46ZO – tereny zieleni ochronnej;

Działka ewid. nr 14087/3 w części zachodniej położona była w terenie o symbolu AV 64 EC – tereny urządzeń energetyki cieplnej, w części wschodniej w terenie o symbolu AV 46 ZO – tereny zieleni ochronnej;

Działki ewid. nr 14087/6, 14087/7 i 14087/8 położone były w terenie o symbolu AV 46 ZO – tereny zieleni ochronnej;

Według stanu na dzień zwrotu:

Działki ewid. nr 14087/6, 14087/7 i 14087/8 stanowią teren niezagospodarowany, porośnięty trawą, krzakami.

Działka ewid. nr 14087/3 stanowi grunt porośnięty drzewami.

Działka ewid. nr 14087/4 częściowo znajduje się w ogrodzonym terenie Centralnej Ciepłowni. Stanowi na wąski pas gruntu częściowo porośnięty trawą, a częściowo znajduje się na niej droga dojazdowa wykonana z płyt betonowych o dużym zużyciu technicznym.

Aktualne przeznaczenie nieruchomości:

Działka ewid. nr 14087/3 – tereny rekreacji i sportu (1US );

Działka ewid. nr 14087/4 – tereny zabudowy usługowej (10U), tereny komunikacji – droga publiczna dojazdowa (7 KDD), tereny rekreacji i sportu (1 US);

Działka ewid. nr 14087/6 – tereny komunikacji – droga publiczna dojazdowa (7 KDD);

Działka ewid. nr 14087/7 – tereny zabudowy usługowej (10U), tereny komunikacji – droga publiczna dojazdowa (7 KDD);

Działka ewid. nr 14087/8 – tereny zabudowy usługowej (10U), tereny komunikacji – droga publiczna dojazdowa (7 KDD); 

 

Wymagania dodatkowe:

W postępowaniu, na potrzeby którego zostanie wykonany ww. operat rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanego operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-783. Pracownik prowadzący: Pani Teresa Pilch-Wójciak

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin realizacji: 30 listopada 2020 r.
4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 23.10.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk-Maciasz, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
15.10.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
15.10.2020
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
15.10.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
15.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
15.10.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
15.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
15.10.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
15.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data wytworzenia
15.10.2020
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
15.10.2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
26.10.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
26.10.2020