ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.342.2020 – Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość poniesionych szkód związanych z udostępnieniem nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 684/2 położonej w ob-rębie Rabka-Słone, jedn. ewid. Rabka-Zdrój | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.342.2020 – Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość poniesionych szkód związanych z udostępnieniem nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 684/2 położonej w ob-rębie Rabka-Słone, jedn. ewid. Rabka-Zdrój

status: zamknięte

Nowy Targ,13.10.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.342.2020

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

ZA.271.342.2020 – Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość poniesionych szkód związanych z udostępnieniem nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 684/2 położonej w obrębie  Rabka-Słone, jedn. ewid.  Rabka-Zdrój, objętej księgą wieczystą nr  NS2L/00022200/6 w celu wykonania czynności związanych z usunięciem awarii sieci co i  ccw. Określenie w    ramach wyceny, czy wskutek wykonanych na nieruchomości czynności zmniejszeniu uległa wartość nieruchomości.

Wymagania dodatkowe:

W postępowaniu, na  potrzeby  którego zostanie  wykonany ww. operat  rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach  administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanego operatu szacunkowego po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju
nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-783.

Pracownik prowadzący: Pani Teresa Pilch-Wójciak

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

3. Termin realizacji:  do 20 listopada 2020 r.


4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz,  Marta Rajca, Iwona Waksmundzka  tel. ( 018) 26 61 340.

5.Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 19.10.2020 do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6.   Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3  - Projekt umowy

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340 lub e-mail: przetarg@nowotarski.pl

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.10.2020
Nazwa pliku
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.10.2020
Nazwa pliku
załącznik nr 2 - Informacja administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.10.2020
Nazwa pliku
załącznik nr 3 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.10.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.10.2020
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
19.10.2020