ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.108.2018 - Usługa polegająca na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz.1260 ze zm.). | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.108.2018 - Usługa polegająca na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz.1260 ze zm.).

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 29.11.2018r.

 

Nasz znak: ZA.271.108.2018

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu, polegająca na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r. poz.1260 ze zm.).

Miejsce realizacji usług - granice administracyjne Powiatu Nowotarskiego.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

- parkowanie pojazdów w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska, na parkingu strzeżonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

z tytułu wykonywanych usług;

- wykonawca będzie zobowiązany na okres trwania umowy do ubezpieczenia parkingu  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług;

- wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia związane z przechowywaniem pojazdu, jak również za utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących jego wyposażenie;

- wykonawca będzie zobowiązany do 24-godzinnej dyspozycyjności, ciągłości świadczonych usług przez 7 dni w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przechowywanie samochodów na parkingu strzeżonym:

 1. Posiadanie parkingu strzeżonego zlokalizowanego na terenie Powiatu Nowotarskiego lub prawem do jego dysponowania w zakresie umowy.
 2. Odbieranie od podmiotu usuwającego pojazdy, wskazanego przez Zamawiającego, przez 24  godziny na dobę pojazdów usuwanych zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1990).
 3. Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty, o których mowa w rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 143, poz. 846 ze zm.).
 4. Zabezpieczenie przechowywanych pojazdów przez 24 godziny na dobę, teren stale monitorowany,  trwale ogrodzony i utwardzony oraz oświetlony.
 5. Prawidłowe utrzymywanie pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi -  zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.
 6. Naliczanie opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdu.
 7. Wydawanie przechowywanych pojazdów, właścicielom lub osobą upoważnionym przez właścicieli, po udokumentowanej wpłacie opłaty za usuwanie i parkowanie.
 8. Samochody usunięte na parking strzeżony będą na nim przechowywane przez okres 10 dni za kwotę określoną po zakończeniu procedury przetargowej.
 9. Przewożenie po upływie 10 dni pojazdu na parking kasacyjny wskazany przez Zamawiającego.
 10. Bezpośrednio lub w dniu następnym po przyjęciu pojazdu na parking strzeżony przesłanie drogę mailową kopii (skanu) Protokołu przyjęcia pojazdu.
 11. Dostarczenie do Wydział Komunikacji  i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu do
  5 dnia każdego miesiąca, wykazu pojazdów przechowywanych na parkingu strzeżonym
  w miesiącu poprzednim oraz oryginał Protokołu przyjęcia pojazdu.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela Naczelnik Wydziału Komunikacji  i Transportu – Jan Gabor  w pokoju nr 2.30 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (0-18) 26-13-822.
 13. Szacowana ilość świadczonych usług.

Lp

Opis

 

Rodzaj pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC)

Planowana ilość operacji w okresie roku

 
 

1

2

3

 

1.

Rower lub motorower

5

 

2.

Motocykl

5

 

3.

Pojazd o DMC do 3,5 T

75

 

4.

Pojazd o DMC powyżej  3,5 t do 7,5 t

5

 

5.

Pojazd o DMC powyżej  7,5 t do 16,0 t

5

 

6.

Pojazd o DMC powyżej 16,0 t

15

 

7.

Pojazd przewożące materiały niebezpieczne 3,5 T

2

 

UWAGA !!! Szacunkowa ilość świadczonych usług ma zastosowanie tylko i wyłącznie kalkulacyjne. Rzeczywista ilość świadczonych usług w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. Termin wykonania zamówienia:  od 1 stycznia 2019r. do 31 grudzień 2019 r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Sekretarz Powiatu – Bartłomiej Garbacz, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Jan Gabor, Główny Specjalista ds. zamówień publicznych - Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.12.2018r.  do godz. 11:00

1.      Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.      Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.      Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6.  W przypadku składania ofert opisanego w:

1.     pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
Oferta  cenowa -  ZA.271.108.2018 – Usługi polegające na przechowywaniu na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

2.   pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3.   pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7.  Kryteria oceny ofert:

Oferty oceniane będą według kryterium:

Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena

100% ( 100% = 100,00 pkt)

* Wg zasady 1% = 1 pkt

Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.

Ad. 1 -   Kryterium „ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 = liczba punktów za kryterium cena.

 *Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena to 100.

8.  Warunki udziału w postepowaniu:

1) Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej.

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowaniem lub prawem  
do dysponowania 1 parkingu strzeżonego na terenie powiatu nowotarskiego oznakowanego tablicami informacyjnymi o nazwie „PARKING STRZEŻONY”, ogrodzonego,  z oświetleniem,  
z całodobowym dozorem; /parking winien posiadać minimum 10 miejsc parkingowych dla pojazdów o DMC. do 3,5 t i co najmniej  2 miejscami dla pojazdów  o DMC powyżej 3,5 t., parking winien być wyposażony w system alarmowy lub inne środki techniczne np. czujniki, kamery oraz posiada całodobowy dozór; parking wyposażony jest w biuro oznakowane tablicą informacyjną, sprzętem ppoż.;.

Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego w formularzu oferty  oświadczenia Wykonawcy.

2) Sytuacja ekonomiczna lub  finansowa:

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej   
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł w zakresie usług parkingowych na jedno zdarzenie.

Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego w formularzu oferty  oświadczenia Wykonawcy.

9.  Informacja o podwykonawstwie. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora danych osobowych.

 

Sprawę prowadzi: Iwona Waksmundzka, tel.: (18) 26 61 340

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
29.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
29.11.2018
Nazwa pliku
Zapytanie ofertowe
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
29.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
29.11.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
29.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
29.11.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
29.11.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
29.11.2018
Nazwa pliku
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
12.12.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
12.12.2018