ROZPOZNANIE RYNKU - Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie ( wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie ( wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 2018-11-30

Nasz znak: ZA.272.111.2018

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 

 

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie  (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  
z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych  
w Kodeksie pracy (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 2067) obejmując w szczególności:

 1. wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich – wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie  
  z cennikiem stanowiącym załącznik do opisu przedmiotu zamówienia,
 2. wydawania orzeczeń lekarskich w formie zaświadczeń do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
  i przepisach wykonawczych,
 3. zapewnienie udziału lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami  
  w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiającego.

Warunki realizacji usługi:

 • Profilaktyczne badania lekarskie będą wykonywane w dni robocze, w miejscu i godzinach wskazanych przez oferenta, w sposób powodujący możliwie najkrótsze wyłączenie pracownika zamawiającego od zadań służbowych.
 • Badania będą przeprowadzane w godzinach pracy zamawiającego (pon.-pt. 7.30-15.30).
 • W celu sprawnej realizacji zadania zamawiający do 15 każdego miesiąca będzie przygotowywał listę pracowników zobowiązanych do przeprowadzenia badań okresowych na kolejny miesiąc oraz przesyłał ją drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez oferenta. W oparciu o otrzymaną informację oferent za pośrednictwem poczty elektronicznej wskaże terminy badań okresowych poszczególnych pracowników zamawiającego.
 • W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny, leżącej po stronie pracownika zobowiązanego                                     do wykonania badań okresowych bądź zamawiającego, nie będzie możliwości wykonania badania                        w ustalonym terminie oferent będzie zobowiązany do wskazania innego terminu nieprzekraczającego daty aktualności posiadanych przez pracownika badań okresowych.
 • W przypadku, gdy konieczne będzie wykonanie dodatkowych usług medycznych lub konsultacji specjalistycznej oferent zobowiązuje się do umówienia terminów ich wykonania wraz z odbiorem wyników w dniu badań okresowych, tak aby czas wyłączenia pracownika od zadań służbowych nie przekraczał 2 dni roboczych.
 • Zamawiający dopuszcza wykonanie badań okresowych w czasie dłuższym niż 2 dni wyłącznie  
  w sytuacjach, gdy realizacja usługi wymaga przeprowadzenia konsultacji specjalistycznych wykraczających poza możliwe do przewidzenia przy uwzględnieniu charakteru działalności zamawiającego.
 • Zamawiający dopuszcza inny sposób umawiania lub realizacji usługi pod warunkiem, że nie spowoduje on wydłużenia sposobu realizacji usługi.
 • Badania wstępne i kontrolne będą przeprowadzane bez uprzedniego umówienia pracownika przez zamawiającego w razie zaistnienia konieczności.
 • W przypadku badań wstępnych i okresowych zamawiający oczekuje czasu realizacji usługi w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze. Do powyższego czasu wlicza się czas na wykonanie dodatkowych usług medycznych i konsultacji specjalistycznych.
 • Zamawiający dopuszcza wykonanie badań wstępnych i kontrolnych w czasie dłuższym niż 2 dni robocze wyłącznie w sytuacjach gdy realizacja usługi wymaga przeprowadzenia konsultacji specjalistycznych wykraczających poza możliwe do przewidzenia przy uwzględnieniu charakteru działalności zamawiającego.

Liczba pracowników przewidywana do przeprowadzenia badań profilaktycznych w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wynosi około 100 osób. Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby pracowników przewidzianych do przeprowadzenia badań profilaktycznych uwarunkowaną zmiennością liczby pracowników.

Termin obowiązywania umowy wynosi 1 rok od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

 1. Osoby upoważnione do kontaktów: Iwona Waksmundzka, Jolanta Mrugała, tel. ( 018) 26 61 340.
 2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 11.12.2018r.  do godz. 1000:

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy Bolesława Wstydliwego 14, pokój 3.09 sekretariat II piętro

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

  5.        W przypadku składania ofert opisanego w:

1.   pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa  - Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.      Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość pakietu - 100%

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

- druk formularza oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Iwona Waksmundzka, tel. (0-18) 26 61 340

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
30.11.2018
Nazwa pliku
Rozpoznanie rynku - zapytanie ofertowe - zaproszenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
30.11.2018
Nazwa pliku
Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
30.11.2018
Nazwa pliku
Informacja Administratora danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
30.11.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
30.11.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
12.12.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
12.12.2018